ⓘ געזאנג ..

געזאנג

געזאַנג איז די האַרמאָניע פֿון טענער װאָס קומען אַרױס פֿון מױל און האַלדז، הױך אָדער שטיל، שנעל און שטײט، אַרױף און אַראָפּ מאַכט אַ צוזאַמשטעל פֿון אַ ניגון. מען קען זינגען אליין אדער מיט א מוזיקאלישן צושפיל. עס קען זײַן שנעל און לעבעדיק אױפֿצוהײבן דעם געמוט צו פֿרײלעכקײט، אָדער קען דאָס זײַן שטײט און טרױעריק אױפֿציװעקן דעם געפֿיל פֿון ליבע און בענקשאַפֿט.

                                     

ⓘ געזאנג

 • געזא נג איז די הא רמא ניע פ ון טענער װא ס קומען א רױס פ ון מױל און הא לדז הױך א דער שטיל שנעל און שטײט א רױף און א רא פ מא כט א צוזא משטעל פ ון א
 • מיינט איר: דיכטונג, מוזיק אדער נגינה? א לידל איז א געזאנג אנשטאט מיט מוזיק דוקא מיט ווערטער וואס א מענטש זינגט מיט דער שטימע א צוזאמשטעל פון פארשידענע
 • דאס געזאנג פון מיין הארץ איז א יודישע ליעדער אלבאם געזינגען דורך דודו פישער, ארויסגעגעהבן דורך בידור לעם און פארשפרייט דורך גל סטאר. דאס איז אויף דער נאמען
 • ווארט, געזאנג און הויכקייט. די זעלבע ווארט קען גענוצט ווערן אויף פארשידענע וועגן, געוואנדן לויט ווי הויך מען זאגט עס ארויס און וויאזוי דער געזאנג דערפון
 • נגינה מיינט יידיש געזאנג א ניגון הא ט דא ס גרעסטע כ וח צו מעורר זײ ן דעם מענטש. נגינה גייט צוריק ביז דוד המלך וואס האט געזינגען די תהלים און אויך צוגעשפילט
 • בעלי מנגנים וואס טוען אפשפילן אינסטרומענטאלע אדער קול יכער מוזיק צו סתם געזאנג אן מוזיק. א טרופע פון צוויי, דריי, פיר אדער פינף מענטשן רופט מען, ענטפערנדיק
 • פיוט איז א תפילה אדער סתם א טראדיציאנאלער פאעטישער ליד און געזאנג אזוי צו ערוועקן די געפילן פאר א יום טוב אדער שבת. א פיוט איז באשיינט מיט פארשידענע וועגן
 • רמב ן און נאך צענדליגע רבנים וואס האבן זיך פארטאן צו מפרש זיין די תורה און תלמוד, און זיך אפגעגעבן מיטן אידישן פילאסאפיע, און אויכט פאעזיע און געזאנג
 • ווערק איז א פארעם פון טעאטער וואו מען גיט איבער דעם דראמאטישן אינהאלט דורך געזאנג און מוזיק. די ערשטע אפערע האט געשיינט אין איטאליע אין סוף פונעם 16טן יארהונדערט
 • ניבס דזשאני מאקגאווערן אלס טווינס סטאפי סינגער אלס סלייטלי טאני בוטאלא אלס געזאנג שטימעס קענדי קאנדידא אלס אינדיאנישער גרויסער טשיף טאם קאנוויי אלס דער דערציילער
 • וואס מען האט אינגאנצן פארגעסן, מווערט גרינג און פלינק, יונג און פריש, דאס געזאנג און שמחה ערוועקט חיות און ענערגיע צו טאן דאס פליכט מיט פלייס און זיכערקייט