ⓘ לופטרער. די לופֿטרער אדער ווינטרער איז אין אלע ווערטייברעיטס, דאס איז די רער, דורך ווי די לופט גייט דורך פון און דורך די האלדז ביז צו דעם ברוסטקאסטן וואס דאן וו ..

                                     

ⓘ לופטרער

די לופֿטרער אדער ווינטרער איז אין אלע ווערטייברעיטס, דאס איז די רער, דורך ווי די לופט גייט דורך פון און דורך די האלדז ביז צו דעם ברוסטקאסטן וואס דאן ווערט דאס צעטיילט קודם אין צוויי גרויסע צווייגען קלענער און ברייטער צעשפרייט אריין אין די לונגען, צו ערמעגליכן דאס אטעמען.

דאס איז נעבן די וושט און א ספעציעל אויטאמטיש דעקל פארשטאפט די לופטרער עס זאל נישט אהין גיין די עסן נאר בלויז צום וושט.