ⓘ מויל ..

                                     

ⓘ מויל

  • דער מויל געפינט זיך אינמיטן פנים. מקען דערמיט רעדן, אויכט קען מען דערמיט שמייכלן און קייען און עסן און שפירן דער טעם פון עסן. אויכט קען דערמיט קושן די
  • די צונג איז א מוסקל אין דעם מויל ביי זויגערס. מיט דער צונג טוט מען שפירן דעם טעם פון עסן. דאס מויל דארף צו קומען צו דער צונג צו פארדייען דאס עסן און דער
  • אין מויל עס ווערט באארבעט און צושטיקלעט ארויסצונעמן אלע גוטע באשטאנדטיילן און ארויסווארפן אלע שלעכטע. די פארדייאונג סיסטעם באשטייט פון דעם מויל וושט
  • הילף: רעדן רעדן איז ארויסברענגן מיטן מויל דורך א קול צו קאמיוניקירן מיט אנדערע וואס מען וויל זאגן. מען נוצט דער צינג, מויל שטים בענדער און שטים באקסל. מ רעדט
  • אנדערשט פלאצירט וואלט געווען שווער דאס קראצן און פיצן אויך איז דאס העכער די מויל א שטארקע ארכיטעקטישע סטראטעגיע אז אלטע פארפוילטע עסן זאלן מען שנעל דערשמעקן
  • באק איז די זייטן פון די פלייש וואס ליגן אויף די געזיכט פונעם פנים אונטער די אויגן און העכער דעם מויל
  • דעם קאפ איז דא דער מוח, דאס פנים, צוויי אויגן, צוויי אויערן, די נאז, דאס מויל די צונג, דער טול איז כולל בויך, הארץ, קושקע, לעיבער, נירן, לונגען, ברוסטן
  • אדער גארגל איז דער טייל פון גענאק אינעווייניג אין האלדז פלאצירט ממש נעבן מויל און נאז רערן און העכער די וושט, שטימע קעסטל און לופטרער. עס איז א טייל פון
  • שפייעכץ איז ווא סער און שליים אין מויל גיסט זיך מער ווי א ווא ש - מא שין בשעת מען טרא כט פון עסן. דאס מויל קען אריין נעמן אדאנק איר אסאך סכנהדיגע זאכן
  • אדער קלאוויאטור טייפן אויף א קאמפיוטער, וואס מ וויל קאמוניקירן נישט דורכן מויל וויבאלד שרייבן איז אנדערש ווי רעדן, וואס מ קען נישט נוצן דערביי די הענט
                                     

שמייכל

אין חז"ל ווערט געברענגט פיל מאמרים איבער די וויכטיגקייט זיך באנוצען מיט א שמייכל שטענדיג: הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. המלבין שינים לחבירו הרי זה יותר ממשקהו חלב.