ⓘ טעם ..

זיסקייט

זיסקייט איז איינער פֿון די פֿינף גרונטיקע טעםען. דאָס איז געוויסער טעם אין מויל אַז אַ זאַך געווענליך וואָס מעסט איז זיס. עס ווערט אלוועלטליך באַטראַכט אַלס גוט און געשמאַק. עס איז דאָס פֿאַרקערטער פֿון ביטער אָדער זויער. דער הויפט זאך מיט וואס מען מאכט זיס עסן אדער טרינקען איז צוקער וואס איז געמאַכט פֿון פלאַנצן און מאַכט זיס דאָס עסן. אן אנדערע פלאנץ וואס איז זיסער און געזונטער איז דער סטיוויע בלעטל. סירופ פון מעיפל ביימער און האניג פון בינען זענען אויך הויפט נאטורליכע מיטלען. אנדערע נוצן צוקער-ערזאץ ווי: ספלענדע אד"ג