ⓘ מסכת גיטין. השולח - דינים פון מבטל זיין א שליח, און דינים וואס זענען געזאגט וועגן תיקון העולם. מי שאחזו - המשך דינים פון שליחים, און דינים פון א גט על תנאי. הזו ..

                                     

ⓘ מסכת גיטין

 • השולח - דינים פון מבטל זיין א שליח, און דינים וואס זענען געזאגט וועגן תיקון העולם.
 • מי שאחזו - המשך דינים פון שליחים, און דינים פון א גט על תנאי.
 • הזורק - דינים קריגן א גט, גט ישן, נשים וואס מען מוז זיי גטן און א גט קרח.
 • המביא גט - נאך דינים פון שיקן א גט פון מדינת הים, דינים פון שרייבן און חתמן א גט.
 • המביא גט - דינים פון שיקן א גט פון "מדינת הים" דורך א שליח, און דער קשר צווישן א גט און א שטר שחרור פון עבדים.
 • המגרש - דינים פון "גירושין לחצאין", עדים פון א גט.
 • כל הגט - דינים פון שרייבן א גט לשמה, א שליח פון א גט וואס איז געווארן קראנק, און חזקה.
 • הניזקין - נאך דינים וועגן תיקון העולם און דרכי שלום.
 • האומר - נאך דינים פון שליחים: פאר שרייבן, חתמענען און פירן דעם גט.
                                     
 • מפורשים. דער סדר איז צעטיילט אין 7 מסכתות: מסכת יבמות מסכת כתובות מסכת נדרים מסכת נזיר מסכת סוטה מסכת גיטין מסכת קידושין משניות סדר נשים אויף יידיש ליינט
 • אלעזר בן שמוע: מסכת גיטין פרק ג משנה ב המניח פירות להיות מפריש עליהן, וכו אם אבדו, הרי זה חושש מעת לעת, דברי רבי אלעזר בן שמוע מסכת אבות פרק ד משנה
 • בתחלה, כיוצא בהן מסכת גיטין - פרק ו משנה ה בראשונה היו אומרים, היוצא בקולר ואמר כתבו גט לאשתי, וכו רבי שמעון שזורי אומר, אף המסכן מסכת חולין - פרק ד
 • געזאגט א ן הלכה וואס ער האט מקבל געווען פון רבי עקיבא אין געפענגעניש. מסכת גיטין פרק ו משנה ז וזו הלכה העלה, רבי חנניא איש אונו מבית האסורים מקובל
 • געשיין, דארף נישט דער מזיק צאלן אויף דער היזק. דער גמרא און תלמוד בבלי, מסכת גיטין דף נג, עמוד א זאגט למשל אז המנסך, א מענטש וואס האט גימאכט יענעמ ס ויין
 • המשפט - אויף שולחן ערוך חושן משפט תקס ט תורת גיטין - אויף מסכת גיטין און הלכות גיטין בית יעקב - אויף מסכת כתובות און הלכות כתובות דרך החיים - סידור תפלה
 • מסכת כלאיים איז די פערטע מסכתא פון סדר זרעים אין משניות.
 • מסכת פ אה איז די צווייטע מסכתא פון סדר זרעים אין משניות. פרק א אלו דברים פרק ב ואלו מפסיקין פרק ג מלבנות התבואה פרק ד הפאה פרק ה גדיש פרק ו בית שמאי פרק
 • מסכת קינים איז די עלפטע מסכתא פון סדר קדשים אין משניות, די מסכתא האנדלט ארום א קרבן עוף וואס איז אויסגעמישט געווארן. חטאת העוף קן סתומה במה דברים אמורים
 • מסכת ערלה איז די צענטע מסכתא פון סדר זרעים אין משניות, מיט דריי פרקים. זי האט א גמרא אין ירושלמי אבער נישט אין בבלי. הנוטע - איז עוסק בעיקר אין וועלכע