ⓘ רבי יהודה הנשיא אדער ווי מער באקאנט רבינו הקדוש איז געווען א זון פון רבן שמעון בן גמליאל, און דער מסדר פון די משניות. ער האט געשטאמט פון מלכות בית דוד. נאך זיין ..

                                     

ⓘ רבי יהודה הנשיא

רבי יהודה הנשיא אדער ווי מער באקאנט רבינו הקדוש איז געווען א זון פון רבן שמעון בן גמליאל, און דער מסדר פון די משניות. ער האט געשטאמט פון מלכות בית דוד.

נאך זיין פטירה פלעגט ער קומען אהיים יעדן פרייטאג צו נאכט און קידוש געמאכט און מוציא געווען זיין הויזגעזונד.

                                     
 • דא ס װא רט קען זיך װײ טער צעטײלן צו עטלעכע בא דײ טן: רבי יהודה בר אלעאי רבי יהודה הנשיא רבי יהודה בן בתירא רבי יהודה בן בבא
 • רבי שמעון בן מנסיא איז געווען א תנא אין דעם זעקסטן דור פון תנאים. ער איז געווען א תלמיד פון רבי מאיר, אין דער זעלבער צייט ווי רבי יהודה הנשיא ער איז
 • ה תשמ ד דניאלה פיק, זינגער ישראל ג תתקע ט רבי יהודה הנשיא רבינו הקדוש, מסדר המשנה ה תרס ז רבי שמחה בונם סופר, בעל שבט סופר ה תשל ב הרב נפתלי
 • ט ו כסלו ג תקפ ח - רבי יהודה הנשיא מסדר פון ששה סדרי משנה, איז נפטר
 • דער 3טער יארהונדערט איז די צייט צווישן די יארן 201 - 300. רבי יהודה הנשיא האט מסדר געווען די משניות. דיאפאנטוס פון אלעקסאנדריא האט געשריבן אריטמעטיקא
 • רבי יהודה ווערט אריבערגעפירט אהער, פאר אנדערע באדייטן זעט רבי יהודה באדייטן רבי יהודה בר אלעאי איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט זעקס הונדערט און
 • די צייט פון רבי יהודה הנשיא אזוי ווי מ געפינט אין ירושלמי: אתא עובדא קומי רבי בעא מיעבד כרבנן, אמר לו רבי אלעזר בן פרטא בן בנו של רבי אלעזר בן פרטא
 • רבי יהודה בן בתירא, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט אכטצן מאל אין משניות. רבי יהודה בן בתירא איז געווען פון ערשטן דור תנאים, און פון זיבטן דור נאך
 • רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט פינף מאל אין משניות. רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא איז געווען פון דריטן דור תנאים
 • רבי יהודה בן בבא איז געווען א ת נא אין 3טן דור פ ון ת נאים, חבר פ ון רבי עקיב א. פ ון אים װערן געברא כט אין דער משנה א רײ הלכות. מען הא ט אים גערופ ן
 • אריין אין משניות. עס זענען פארהאן 63 מסכתות פון משניות. די משניות האט רבי יהודה הנשיא רעדאגירט. ס איז אנגענומען אז דער נאמען באדייט א בינטל פון ווייץ, נעמליך
 • איז א זאמלונג פון הלכות פון די צייטן פון די תנאים רעדאקטירט דורך ר יהודה הנשיא אין אנפאנג פון דעם 3טן יארהונדערט. משניות איז איינגעטיילט אויף 6 סדרים
 • געלעבט און געשאפן אין די תקופה פון די פארענדיגונג פון די משנה דורך רבי יהודה הנשיא און ביז נאכן פארענדיגן דעם גמרא. די אמוראים זענען געווען פלאצירט אין