ⓘ אמוראים ..

רבי אבא

רבי אבא איז געווען אן אמורא אין דעם דריטן דור פון די אמוראים. רבי אבא א תלמיד פון רב הונא, רב יהודה און פון אביי ‏ ער איז געווען א חבר און א תלמיד פון ר אמי, עס איז באקאנט מיט איהם די סוגיא נסכא דר אמי ב"מ כד. די גמרא זאגט מס שבועות די הלכה בלייבט ביי דיני ממונות ווי ר אבא וויבאלד ער איז א דיין פון ארץ ישראל און איז נחית לעומקא דדינא, ער גייט אריין אין די טיפעניש פונעם דין. פאר ער איז ארויף פון ארץ ישראל קיין בבל, האט ער זיך נישט געוואלט באווייזן פאר זיין רבי / חבר ר יהודה, ווייל ר יהודה האלט אז מען טאר נישט ארויף גיין פון בבל קיין ארץ ישראל, וויבאלד ירמי הנביא האט געזאגט פאר אידן בבלה יוב ...

אבא בר זימנא

ר אבא בר זימנא איז געווען א תלמיד פון ר זעירא. אין אסאך פלעצער ווערט מיוחס צו אים דער מאמר וואס שטייט אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם אויב די פריערדיגע דורות זענען געווען ווי מלאכים זענען מיר ווי מענטשן, אויב מיר טראכטן אבער אז די קלוגע לייט פון אמאל זענען געווען מענשטן ווי אונז אלע, דאן זענען מיר ווי חמורים ווי אייזלען שבת דקי"ב ע"ב, בר"ר פ"ס ירושלמי שקלים פ"ה ה"א. ער האט אמאל גענייט א קלייד פאר א גוי אין רוים, זאגט אים דער גוי דו מוזט עסן ביי מיר טריפה, אויב וועסטו נישט עסן וועל איך דיך הרגענען, זאגט אים ר אבא קענסט מיך הרגענען אבער קיין טריפה וועל איך נישט עסן, האט אים דער גוי געזאגט אי ...

אבא דמן עכו

ר אבא דמן עכו איז געווען פון די ערשטע אמוראים, א חבר פון ר אבהו. פון דער גמרא כתובות קיב קומט אויס ער איז געווען א גרעסערער עניו פון ר אבהו. אויך פארציילט דארט די גמרא פון זיין ליבשאפט צום הייליגן לאנד ארץ ישראל, ווען ער איז ארויפגעקומען צום גרעניץ פון ארץ ישראל אין עכו האט זיך געווארפן אויף דער ערד און געקושט איהר פון גרויס ליבשאפט, און געזעגט איך בין מקיים דעם פסוק: כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. ווען מען האט אויפגענומען ר אבהו אלס ראש ישיבה האט ביי זיך געטראכט איך האב א חבר ר אבא דמן עכו וואס איז א גרויסער ארימאן, ער איז שולדיג געלד פאר אסאך מענטשן, לבערשט זאל מען איהם נעמען פאר ...

אביי

אביי דער אמורא איז געווען ראש ישיבה אין פומבדיתא. ער איז געווען א תלמיד פון רבה בר נחמני. ער ווערט דערמאנט אסאך מאל אין ש"ס, און ער איז דער בר פלוגתא פון רבא. געבוירן אין שנת ד"א ל"ט און איז נפטר געווארן ד"א צ"ו - צ"ט.

רבי יוחנן

דער ארטיקל דיסקוסירט רבי יוחנן דער אמורא, פאר אנדערע באדייטן זעט רבי יוחנן רבי יוחנן בר יצחק נפחא, אויך אנגערופן בר נפחא, איז געווען אן אמורא פון ארץ ישראל, דער צענטראלער פערזענליכקייט פון דעם תלמוד ירושלמי און אזוי אויך גאר שטארק באקאנט אינעם תלמוד בבלי און אין מדרשים. ער איז געווען א שוואגער פון ריש לקיש.

מר בר רב אשי

מר בר רב אשי, איז געווען אן אמורא, דער זון פון רב אשי, און ער האט ממשיך געווען זיין פאטערס ארבעט מסדר זיין די גמרא פון תלמוד בבלי. אויף אים איז דא דער כלל "הלכה כמר ברב אשי" אז די הלכה בלייבט ווי אים חוץ בייי דריי זאכן מיכף שבועה אודיא וי"ג חוורי. דער רי"ף אין מסכת סנהדרין ברענגט בשם רב האי גאון אז איבעראל וואו עס איז א מימרא פון מר רב אשי און עס שטייט נישט מפורש ארויס די הלכה איז נישט לויט אים, דעמאלטס איז דער כלל אז דער הלכה בלייבט לויט אים. ער איז געווארן ראש ישיבה פון סורא אין מתא מחסיא אינעם יאר דרט"ו ביז זיין פטירה יום כיפור דרכ"ח אין עירובין קב: איז משמע אז מר בר רב אשי איז געווען א ...

                                     

ⓘ אמוראים

  • אמוראים זענען די חכמים און רבנים פון די תלמוד, וואס האבן געלעבט און געשאפן אין די תקופה פון די פארענדיגונג פון די משנה דורך רבי יהודה הנשיא און ביז נאכן
  • פון די אמוראים ד ה די חכמים ביי יידן פון דער תקופה גלייך נאכן פעסטשטעלן פון דער משנה בערך 200 יאר נאכן צווייטן חורבן בית המקדש די אמוראים שטעלן זיך
  • הויפט רב פון ארץ ישראל ד רכ ח - מר בר רב אשי, ראש ישיבת סורא, פון די לעצטע אמוראים אין בבל ה תקכ ט - רבי אברהם אביש פראנקפורטער, מחבר פון ברכת אברהם
  • גמרא און נאך. דורותווייז מיינט דאס פון די אנשי כנסת הגדולה ביז חתימת התלמוד. חז ל נעמען איין: די סופרים די זוגות די תנאים די אמוראים די רבנן סבוראי
  • סבוראים אדער רבנן סבוראי זענן די חכמים פון די ישיבות בבל פון די סוף תקופת אמוראים ביז די גאונים. דער טיטל שטאמט פון תלמוד ירושלמי, מסכת קידושין, וואס איז
  • יאר ג תת פ, דארט האבן געוואוינט דער תנא בן עזאי און אויך א טייל פון די אמוראים וואס האבן מסדר געווען תלמוד ירושלמי: רבי יוחנן און ריש לקיש. חז ל זאגן
  • דעם תנא ר שמעון בן יוחאי מיט זיינע חברים און תלמידים, און נאך תנאים און אמוראים אויף חומש לויט די סדרות פון די וואך, וואס פארציילט געהיימעניסן וויאזוי
  • שרייבן און ליינען. עס קומט נאך די תקופה פון די זוגות פאר די תקופה פון די אמוראים א תנא ווערט באטראכט אלס איינער וואס מ זאגט א הלכה אין זיין נאמען אין דער
  • פומבדיתא איז איינע פון די שטעט אין בבל וואס די אמוראים האבן דארטן געוואוינט, ווי עס ווערט עטליכע מאל ערווענט אין די גמרא
  • סורא איז איינע פון די שטעט אין בבל וואס די אמוראים האבן דארטן געוואוינט, ווי עס ווערט עטליכע מאל ערווענט אין די גמרא
                                     

ר אלעאי דער חבר פון ר אבהו

ר אלעאי דער אמורא איז געווען א חבר פון ר אבהו, ווי עס ווערט דערמאנט אין ב"ק דף קי"ז. ווען זיין ווייב איז אוועק האט ער חתונה מיט א יונגער פרוי, א כהנת, א נערה א בעלת חן. מיר געפונען אים לערנען מיט אביי, פון רבי יוחנן. אן אינטערעסאנטער אויסדרוק געפינט מען ביי אים ווען ער האט געלערנט מיט רבי חנינא, ווען ר חנינא האט נישט מסכים געווען וואס ער זאגט האט אים ר חנינא געזאגט רחמנא ליצלן מהאי דעתא, האט ער צוריק געענטפערט צו ר חנינא אדרבה רחמנא ליצלן מהאי דעתא.