ⓘ פערזענלעכקייטן אין גמרא ..

איסור גיורא

איסור גיורא ווערט דערמאנט אין דער גמרא עטלעכע מאל. ער איז קודם געווען א גוי, ווען שמואלס טאכטער רחל איז געפאנגען געווארן האט ער חתונה געהאט מיט איר אלס גוי אין געפענגעניש, זי איז נתעבר געווארן פון אים אלס גוי, שפטעטר האט ער זיך מגייר געווען, און האט חתונה געהאט מיט איר נאכאמאל ווי די הלכה איז. דאס קינד וואס איז געבוירן איז געווען רב מארי בר רחל. די גמרא זאגט אז רבא האט אים מכשיר געווען ער מעג האבן א שטעלע ביי אידן, כאטש א גר טאר נישט, אבער אים האט מען יא געליינט" מקרב אחיך” עיי”ש. אין עבודה זרה ע. שטייט אז איסור גיורא האט געזאגט פאר רבא "ווען איך בין געווען א גוי האב איך געמיינט אז די אידן ...

ברוריה

ברוריה איז געווען די טאכטער פון דעם גרויסן תנא רבי חנינא בן תרדיון. זי איז געווען די ווייב פון דעם תנא רבי מאיר. זי איז געווען זייער א געלערנטע פרוי, און האט געזאגט מוסר פאר אסאך תלמידים און תנאים. עס ווערט פארציילט אין גמרא און אין רש"י עבודה זרה יח אז ווען ברוריה האט געהערט פון דעם מאמר נשים דעתן קלה פרויען האבן א גרינגען שכל, מען קען זיי גרינג איינרעדן, האט דאס איהר באנקט געטוהן און זי האט צוגעשריבן דערצו "חוץ מברוריה" דאס הייסט אז ברוריה האט נישט קיין גרינגען דעת שלשלת הקבלה, זי קען מען נישט איינרעדן, איר מאן רבי מאיר האט זיך געטענהט מיט איהר און געזאגט אז זי איז נישט אנדערש ווי אנדערע ...

מנחם דער חבר פון הלל

מנחם איז געווען אב"ד און די צייטן פון הלל הנשיא, אבער ער איז ארויס געגאנגען ארבעטן פאר דעם רוימישן קעניגרייך. ווען ער איז געווארן אויס אב"ד האט איהם שמאי איבערגענומען. מנחם איז געגאנגען ארבעטן צוזאמען מיט נאך אכציג מענטשן אלע זענען געווען אנגעטוהן מיט גאלדענע קליידער. עס שטייט אין ספר בן גריון אז מנחם איז געווען זייער א קלוגער מענטש, ער האט ממש געווען ווי נביא, ווען ער האט געזעהן אמאל הורדוס אלס קליין קינד האט ער נביאות געזאגט אז אט דער קליינער וועט זיין א קעניג ביי אידן מער פון דרייסיג יאהר, אזוי איז הורדוס טאקע געווען א קעניג זיבן און דרייסיג יאהר, הורדוס האט איהם דערפאר באקליגט מיט אסאך ...

                                     

ⓘ פערזענלעכקייטן אין גמרא

 • גמרא צײ ט פ ון דער רעדא קציע און איר אינהא לט געבן מיר בײ ם זוכװא רט ת למוד עס איז די אפטייטש פון א שאלה אין אראמיש. מיר געפונען זייער אסאך אין
 • די גמרא זאגט אויף אויף אבא אבוה דר ירמיה: אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיאשיהו בדורו ואחד בדורינו ומנו אבא אבוה דר ירמיה בר אבא מנחות מ ז ע א דאס
 • איסור גיורא ווערט דערמאנט אין דער גמרא עטלעכע מאל. ער איז קודם געווען א גוי, ווען שמואל ס טאכטער רחל איז געפאנגען געווארן מסכת כתובות כג האט ער חתונה
 • און ביאורים, ספ עציעל אויף גמרא און חסידות. ער איז באקאנט בעיקר צוליב זײ ן פירוש אויף דער גמרא און זײ ן ברייטע קענטעניסן אין פ א רשידענע פ עלדער פ ון וויסן
 • די משנה, גמרא אדער אנשי כנסת הגדולה האבן באפוילן, פון די מצות זענען: נטילת ידים, חנוכה. דאס זענען באפעלונגן וואס די רבנן פון די משנה, גמרא אדער אנשי
 • חתונה בערך 20 צו לערנען יידישע שריפטען ווי די תורה, גמרא און מפרשים. ישיבה קטנה - פא ר ערווא קסענע אין עלטער פון 14 ביז 17. די סארט ישיבה וואס מען זעט היינט
 • איז טייטש באגלייטן איז א מנהג און הלכה פון באגלייטן א נפטר ד אמות. פון גמרא אויב דער נפטר איז א תלמיד חכם איז מען מבטל תורה כדי צו אים באגלייטן, אבער
 • ווא ס מען לערנט דא רט כמעט א גא נצן טא ג נא ר לימודי קודש, חומש משניות און גמרא - עיון און בקיאות. די עלטערן ברויכן צו צא לן שולע געלט. א זעלכע עלטערן ווא ס
 • גדולים וואס האבן איבערגעטייטשט תנ ך און וואס זייער ווערק איז אריין אין די משניות, גמרא און נאך. דורותווייז מיינט דאס פון די אנשי כנסת הגדולה ביז חתימת התלמוד
 • מאדערענע לשון קודש ווערטער און טערמינען. עס איז א זאמעלונג ווי די סיסטעם פון די גמרא געקליבענע מדרשים און מוסר בשם דעם תנא ר שמעון בן יוחאי מיט זיינע חברים
 • און האט געזאגט מוסר פאר אסאך תלמידים און תנאים. עס ווערט פארציילט אין גמרא און אין רש י עבודה זרה יח אז ווען ברוריה האט געהערט פון דעם מאמר נשים דעתן
 • טערמין לעגענדע פונעם וועלטלעכן בליק דריקט אהער. אגדתא איז א שטיקל אין די גמרא וואס רעדט נישט פון הלכה אדער מצוות, נאר פון וועלטליכע געשיכטע אדער פון
                                     

אבא אבוה דר ירמיה

די גמרא זאגט אויף אבא אבוה דר ירמיה: אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיאשיהו בדורו ואחד בדורינו ומנו אבא אבוה דר ירמיה בר אבא מנחות מ"ז ע"א דאס הייסט די גמרא פארעכנט אים פאר איינע פון די גרעסטע בעלי תשובות פונעם דור.