ⓘ לאנדשאפט ..

                                     

ⓘ לאנדשאפט

  • לאנדשאפט איז כולל אלץ וואס מען קען זען אויף א שטח פון לאנד. דאס שפארט אײ ן פ יזישע ערדפארמען, לעבעדיגע עלעמענטן ווי געוויקסן, בהמות און חיות, אבסטראקטע
  • א מדבר ייווא אויסלייג: מידבר איז א לאנדשאפט פארעם וואו עס רעגנט גאר ווייניג. עס דארף נישט זיין א זאמדיג ארט. נאר 20 פון די מדבריות אין דער וועלט זענען
  • וואס וואקסן ארויס פון דעם שטאם. ביימער זענען א וויכטיקער טייל פון דער לאנדשאפט ווייל זיי פארמיידן אונטערשווענקען פון דער ערד. ביימער שפילן אויך א ראלע
  • מיטן א מידבר וואס האט אין זיך א מקור פון וואסער ווי למשל א קוואל זיין לאנדשאפט איז זייער אנגעזען אין דער מידברדיקער סביבה. דער אאזיס נוצט ווי א נאטירלעך הויז
  • אדער אן אזערע. ברעג ימען זענען באאייפלוסט פון די צוזאמשטעל און סביבהדיקער לאנדשאפט צוזאמען מיט וואסער געמאכטע חורבה ס ווי דורך די כוואליעס און געוויקסן. די
  • טורעם אין א פעסטונג. היינט קען מען אויסניצן טורעמס צו קוקן אויף א ברייטער לאנדשאפט ארויסשיקן ראדיא כוואליעס אדער צו שפרינגען מיט א פ אראשוט פאר הנאה א
  • ארגאניזאציעס, כולל די פאראייניגטע פעלקער. שווייץ איז באקאנט פאר איר וואונדערבארע לאנדשאפט מיט א סך בערג און אזערעס. שווייץ עקזיסטירט ווי א לאנד זייט אדאפטירן די
  • און באקומען דעם טיטל דאס שענסטע דארף אין עסטרייך צוליב זיין הערליכן לאנדשאפט מיט וועלכן איז דאס געבענטשט געווארן, און וועלכער ציעט אהין טויזנטער טוריסטן
  • אינטערדריקטע שווארצע און זייער מיטמאכענישן מארטירער, פינעף ליעדער אמעריקאנער לאנדשאפט פינעף ליעדער ברויט און ליד, פערצן ליעדער געווידמעט די יודישע ערד - ארבעטער
  • זיך צעטיילט. דער ערשטער פרעזידענט איז געווען וואצלאוו האוועל. די טשעכישע לאנדשאפט איז פארשיידנארטיק. בעהמען, אין מערב, באשטייט פון א בעקן דרענירט פון די
                                     

דזשונגל

א דזשונגל אדער דזשאַנגל איז אַ סארט טראָפּישער װאַלד. דזשונגלס װאַקסן אין סבֿיבֿות װוּ סרעגנט אַ סך און װוּ די טעמפּעראַטורעס זײַנען הױך. די בײמער פֿונעם דזשונגל האָבן ברײטע בלעטער, אָפֿט האָבן זײ לופֿט-װאָרצלען און גלאַטע קאָרע.