ⓘ פונקציע. אין מאטעמאטיק איז א פונקציע די צופאסונג צווישן צוויי סכומען. איין סכום איז דער עיקרדיקער סכום און דער צווייטער סכום איז א צווייטרייאיקער סכום. די פונקצ ..

                                     

ⓘ פונקציע

אין מאטעמאטיק איז א פונקציע די צופאסונג צווישן צוויי סכומען. איין סכום איז דער עיקרדיקער סכום און דער צווייטער סכום איז א צווייטרייאיקער סכום.

די פונקציע אסאציאירט מיט יעדן עלעמענט אינעם עיקרדיקן סכום גענוי איין צופאסטן עלעמענט אינעם צווייטרייאיקן סכום.

סאיז פאראן אויך אן איינס-אויף-איינס פונקציעס ד"ה, צוויי עלעמענטן פונעם עיקרדיקן סכום טארן נישט האבן איין צופאסטער אינעם צווייטרייאיקן סכום, א. צב"ש, די צופאסטונג צווישן דער מענטש מיט זיין עלטער הייסט א פונקציע, ווייל יעדער מענטש איז א באזונדערער עלעמענט וואס קען זיין צוגעפאסט נאר צו איין עלעמענט אין דער "עלטער" סכום, כאטש וואס דער "עלטער" קען זיין צוגעפאסט צו פארשיידענע מענטשן.

אין מאטעמאטיק, איז אנגענומען צו באצייכענען א פונקציע מיט איינע פון די דריי לאטיינישע אותיות: f, g, h מיט ארום-קלאמערן דעם עלעמענט פונעם עיקרדיקן סכום מיט א גלייכונג סימבאל אין דערמיט, אדער שרייבט מען דאס אָן קלאמערן נאר מיט א ריכטונגצייכן אין דערמיט. צב"ש, אויב מען וויל שרייבן א פונקציע וואס פאסט צו יעדער צאל צו איר קוואדראט, שרייבט מען דאס אזוי: f x = x 2 {\displaystyle fx=x^{2}\ } אדער אזוי: f: x → x 2 {\displaystyle \ f:x\rightarrow x^{2}} וואס מיינט אז יעדער נומער וואס מען פארבייט מיטן x {\displaystyle \ x} פאסטצו צו דער קוואדראטישע צאל פון דעם דאזיקן נומער. אין די צווייטרייאיקע צאל קען זיין סיי וואסערע פארמולעס, ווי צב"ש f x = 5 x {\displaystyle fx=5x\ } - פאסטצו יעדער נומער מיט דעם זעלבן נומער געטאפלט מיט פינף. דא באדייט x נארוואס אן עלעמענט פונעם סכום X.

אויב וויל מען באגרעניצן די פונקציע צו צווישן די נומערן 3 צו 7, שרייבט מען דאס אזוי: f X = Y X | 3 ≤ X ≤ 7 {\displaystyle fX=YX|3\leq X\leq 7}.

                                     
  • ווירקט אויף די עלעקטראנען אדער זייערע פארבונדענע פעלדער צו פארווירקלעכן די פונקציע פון דער סיסטעם. א קאמפאנענט איז פלאנעוועט צו ווערן פארבונדן מיט אנדערע
  • ווערט אויפגענומען אין א אידישע קהלה אלץ דער רעליגיעזער פירער. דער הויפט פונקציע פון א רב איז צו ענטפערן אויף פראגעס פון הלכה און צו פירן דעם געמיינדע אין
  • פ ארוואלטן איז דאס קענען באהערשן, דורך טאן די פירערשאפט פונקציע פון צוזאמהאלטן א ארגאניזאציע. דער בלא ט איז א פ עלערדיקער שטומפיקער א רטיקל. דא ס הײסט
  • דווקא צוויי באזונדערע עלעמענטן מער פארמאל: א בינא רישע אפערא ציע איז א פונקציע פון די געארדנטע פארן פון עלעמענטן פון א סכום צום סכום אין מאטעמאטישע סימבאלן:
  • שטודיע פון די כעמישע אין לעבעדיגע ארגאניזמען. זי באהאנדלט די סטרוקטור און פונקציע פון צעלולארישע באשטאנדטיילן, ווי למשל פראטעינען, קארבאהידראטן, ליפידן
  • מיטל מזרח. דער דעריוואטיוו פון א פונקציע f x אין דער פארעם cxn איז ncxn - 1. צום ביישפיל די דיפערענציאל פון דער פונקציע x2 איז 2x. דא וואלט מען שרייבן:
  • טעאריע, א צעשטעל פון שפיצן און קאנטן גראף פון א פונקציע - א גראף וואס ווייזט די ווערטן און אויפפיר פון א פונקציע גראף אדל - טיטל - אן אייראפעישער אדל - טיטל גראף
  • די פ א רבינדונג צװישן צװײ בײנער וואס דערמעגלעכט באוועגונג. מען קען קלאסיפיצירן געלענקען אדער לויט זייער סטרוקטור אדער לויט זייער פונקציע האנטגעלענק
  • מארקעטינג איז דער סאציאלער און אנפירערשאפט פונקציע וויאזוי צו פארגרעסערן און אנהאלטן קשר פון קאסטומערס צו א ביזנעס.
  • ארגאניזאציע אלס אויפגאבע אדער אקט ארגאניזאציע - פונקציעאל: ארגאניזאציע אלס א פונקציע וויאזוי זאכן ווי ביזנעסער אדער רעגירונגער אטויריטעטן זענען פארנוצט און