ⓘ שפייעכץ איז וואַסער און שליים אין מויל גיסט זיך מער ווי אַ וואַש-מאַשין בשעת מען טראַכט פון עסן. דאס מויל קען אריין נעמן אדאנק איר אסאך סכנהדיגע זאכן אבער די שפ ..

                                     

ⓘ שפייעכץ

שפייעכץ איז וואַסער און שליים אין מויל גיסט זיך מער ווי אַ וואַש-מאַשין בשעת מען טראַכט פון עסן.

דאס מויל קען אריין נעמן אדאנק איר אסאך סכנהדיגע זאכן אבער די שפייאכץ אנטהאלט א שארפער כעמיקאל וואס הארגעט אלע זשערמס איך טראכט נאר פון א סענדוויטש אדער סיי וועלכע געשמאקע מאכל הייבט ער שוין אן צו וואשן מיין מויל ווי א וואש מאשין איבערמידלעך צו זיין גרייט איר צו פארדייען

                                     

1. פונקציעס

  • צו וואַסעריג און פליסיג מאַכן דאס עסן סזאָל זיך אַראָפּ גליטשן צו די געדערעם.
  • עס אַנטהאַלטן כעמיקאַלן צו הרגענן שעדליכע באַצילן וואָס מען עסט אָדער סיי וואָס סקומט אין באַרירונג מיטן אינווייניגסטן טייל פונעם מויל.
  • עס אַנטהאַלט ספּעציעלע ענזימען צו העלפן פאַרדייען דעם עסן און צוטיילן אירע באַשטאנדטיילן.
  • עס רייניגט אימער די ציינער זאָלן נישט די מיקראבן אויפעסן די ציינער.
                                     
  • מענטש איז יעצט אינעם גסיסה סטאטוס צושטאנד שפייעכץ רינט פונעם מויל. די אויגן דרייען זיך איבער. די שפייעכץ גייט נישט אראפ. נאר זאמעלט זיך אן. ווען איינע
  • שטאפלען. אין דעם מויל פאסירט דאס קייען, ווען דאס עסן ווערט אויסגעמישט מיט שפייעכץ וואס הייבט אן דעם מעכאנישן פראצעס פון פארדייאונג. די פארדייאונג סיסטעם
  • אן אינעם מויל, וואו די ציין קייען דאס עסן אויף קליינע שטיקלעך, און דאס שפייעכץ גיט אריין ענזימען. דערנאך שלינגט מען איין דאס עסן דורכן וושט אין בויך אריין
  • פארשידענע ענזימען. א ביישפיל פון אן ענזים איז א מילא ז, וואס געפינט זיך אין שפייעכץ ער צעברעכט קראכמל מאלעקולן אויף די קלענערע מאלעקולן גלוקאז און מאלטאז
  • מיט אייינער פון די אויבן - דערמאנטע פליסיקייטן. פון א דירעקטן באריר מיט שפייעכץ אדער נארמאלן באריר מיטן הויט איז אוממעגלעך זיך אנצושטעקן מיטן ווירוס. ס רוב