ⓘ פינפעק. א פינפעק איז א פילעק מיט פינף ריפן. אין אן איינפאכן פינפעק באטרעפן די פינף אינעווייניגע ווינקלען פון א פינפעק 540º. די פלאך מאס פון א רעגלמעסיקן קאנוועק ..

                                     

ⓘ פינפעק

א פינפעק איז א פילעק מיט פינף ריפן. אין אן איינפאכן פינפעק באטרעפן די פינף אינעווייניגע ווינקלען פון א פינפעק 540º.

די פלאך מאס פון א רעגלמעסיקן קאנוועקסן פינפעק מיט ריפ לענג t ווערט גערעכנט:

A = t 2 25 + 10 5 4 = 5 t 2 ⋅ tan ⁡ 54 ∘ 4 ≈ 1.720477401 t 2. {\displaystyle A={\frac {t^{2}{\sqrt {25+10{\sqrt {5}}}}}{4}}={\frac {5t^{2}\cdot \tan54^{\circ }}{4}}\ \approx 1.720477401t^{2}.}