ⓘ מוסקל סיסטעם ..

מוסקל

מוסקל, זיינען די פראטעין בענדער וואס פארעמט געוועב און ציט זיך צוזאַם און צעשפרייט זיך פון זיך אַליינס. עס זענען קלאסיציפירט, און סקעלטען, קארדיעק, אדער סמאט מוסקל. זיין הויפט אויפגאבע איז צו נעמען ענערגיע און דאס מאכן פאר באוועגונג. די מוסקלען זענען אחראי אויף אלע קערפערליכע באווענונגגען פון שטויסן א באל, שרייבן א בריוו, אויסקוועטשן פארדייטע עסענווארג דורך די געדערעם, ביז מאכן דאס הארץ קלאפן. ער פראדוצירט כוח באוועגן דעם מענטש פון אינעווייניג דורך דאָס האַרץ דער הויפט איבר וואָס האַלט דעם מענטש ביים לעבן פּאָמפּט פון זיך אַליינס דורך מוסקלען, און טרייבט דאס בלוט צירקולאציע. אדער די עסן פא ...