ⓘ רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא. מסכת ערלה פרק א משנה ד, רבן גמליאל אומר משום רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא, כמחט של מתון מסכת אבות פרק ג משנה ז, רבי אלעזר איש בר ..

                                     

ⓘ רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא

 • מסכת ערלה פרק א משנה ד, רבן גמליאל אומר משום רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא, כמחט של מתון
 • מסכת אבות פרק ג משנה ז, רבי אלעזר איש ברתותא אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו וכו
אין שנויי נוסחאות ווערט געברענגט פון פארשידענע כ"י רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא
 • מסכת זבים פרק א משנה א, אמר רבי אלעזר בן יהודה, מודים בית שמאי בזה וכו תוספתא
פון תוספתא זבים ווייזט אויס אז דאס איז רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא
 • מסכת טבול יום פרק ג משנה ד, עסה שהכשרה וכו, רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא אומר משום רבי יהושע, פסל את כולה, רבי עקיבא אומר משמו וכו
 • מסכת טבול יום פרק ג משנה ה, ירק של חלין וכו רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא אומר משום רבי יהושע, פסל כלו, רבי עקיבא אומר משמו וכו
                                     
 • צייט פון רבי יהודה הנשיא, אזוי ווי מ געפינט אין ירושלמי: אתא עובדא קומי רבי בעא מיעבד כרבנן, אמר לו רבי אלעזר בן פרטא בן בנו של רבי אלעזר בן פרטא לא כן
 • רבי אלעזר בן עזריה איז געווען א תנא, וואס ווערט אראפ געברענגט דריי און פערציג מאל אין דער משנה. רבי אלעזר בן עזריה איז געווען פון צווייטן - דריטן דור תנאים
 • רבי אלעזר בן חרסום איז געווען א תנא, וואס ווערט נישט דערמאנט אין משניות. דער רמב ם רעכענט אויס רבי אלעזר בן חרסום צוזאמען מיט אנטיגנוס איש סוכו, פון צווייטן
 • רבי יהודה בן בתירא, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט אכטצן מאל אין משניות. רבי יהודה בן בתירא איז געווען פון ערשטן דור תנאים, און פון זיבטן דור נאך
 • תלמידים. דעמא לט הא ט רבי יהודה בן בבא יא געגעבן סמיכה צו 6 ת למידים רבי מאיר, רבי יהודה רבי יוסי, רבי שמעון, רבי אלעזר בן שמוע און רבי נחמיה און הא ט זײ
 • רבי אלעזר בן ערך איז געווען א תנא, וואס ווערט דעמאנט אכט מאל אין משניות. רבי אלעזר בן ערך איז געווען א תנא אינעם צווייטן דור פון די תנאים, און איז געווען
 • רבי אלעזר בן שמוע איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט צוויי מאל אין משניות ביי זיין פולן נאמען, און דריי און פופציג מאל רבי אלעזר סתם. רבי אלעזר בן שמוע
 • רבי אלעזר בן רבי צדוק, אדער רבי אליעזר בן רבי צדוק איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט צוואנציג מאל אין משניות. ער איז געווען א זון פון דעם גרויסן תנא
 • רבי יהודה בן בבא אמר, יפה אמרה בתו דערגעגן דער ספר יחוסי תנאים ואמוראים שרייבט אז רבי חלפתא איש כפר חנניה איז נישט דער זעלבער תנא ווי אבא חלפתא איש כפר
 • יוסי בן יועזר איש צרדה, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט זעקס מאל אין משניות. יוסי בן יועזר איש צרדה איז געווען פון ערשטן דור זוגות, פון דריטן דור
 • פון רבי יהושע בן חנניה. מסכת תרומות פרק ג משנה ה רבי אלעזר חסמא אומר, האומר תרומת כרי ממנו עליו, קרא שם מסכת בבא מציעא פרק ז משנה ה רבי אלעזר חסמא
 • יוסי בן יוחנן איש ירושלים, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט פיר מאל אין משניות. יוסי בן יוחנן איש ירושלים איז געווען פון ערשטן דור זוגות, פון דריטן