ⓘ רבי אלעזר בן עזריה איז געווען פון צווייטן - דריטן דור תנאים, דער רמבם רעכנט רבי אלעזר בן עזריה צווישן די נעמען פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה לויט דעם ראנ ..

                                     

ⓘ רבי אלעזר בן עזריה

רבי אלעזר בן עזריה איז געווען פון צווייטן - דריטן דור תנאים, דער רמב"ם רעכנט רבי אלעזר בן עזריה צווישן די נעמען פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה לויט דעם ראנגארדער פון איבערגעבונג פון דער תורה.

תוספות רעכנט אויס אז ווארשיינלעך איז רבי אלעזר בן עזריה אלט געווען ביים חורבן בית שני פערצן- פופצן יאר.

                                     

1. אין משניות

 • מסכת ברכות פרק א משנה ה, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן שבעים שנה, וכו
 • מסכת ברכות פרק ד משנה ז, רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין תפלת המוספין אלא בחבר עיר, וכו
 • מסכת שביעית פרק א משנה ח, רבי אלעזר בן עזריה אומר, עד שיחלי וכו
 • מסכת שביעית פרק ג משנה ג, רבי אלעזר בן עזריה אוסר, עד שיעמוק שלשה וכו
 • מסכת מעשרות פרק ה משנה א, רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם יש כיוצא בהם נמכרין בשוק וכו
 • מסכת מעשר שני פרק ה משנה ט, אמר רבי יהושע עשור שאני עתיד למד נתון לרבי אלעזר בן עזריה וכו
 • מסכת שבת פרק ד משנה ב, רבי אלעזר בן עזריה אומר, קפה מטה על צדה ונוטל וכו
 • מסכת שבת פרק ה משנה ד, פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאה ברצועה שבין קרניה וכו
 • מסכת שבת פרק י"ט משנה ג, רבי אלעזר בן עזריה אומר, מרחיצין את הקטן וכו
 • מסכת עירובין פרק ד משנה א, נתנוהו בדיר או בסהר רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה אומרים, מהלך את כולה וכו, מעשה שבאו מפרנדיסין והפליגה ספינתם בים, רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה הלכו את כולה, רבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו, וכו
 • מסכת יומא פרק ח משנה ט, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר, עד שירצה את חבירו, את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה וכו
 • מסכת ביצה פרק ב משנה ח, שלשה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר, וכו
 • מסכת מועד קטן פרק א משנה ב, רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין עושין את האמה בתחלה במועד ובשביעית, וכו
 • מסכת כתובות פרק ד משנה ו, זה מדרש דרש רבי אלעזר בן עזריה לפני חכמים בכרם ביבנה, הבנים ירשו והבנות יזונו וכו
 • מסכת כתובות פרק ה משנה א, רבי אלעזר בן עזריה אומר, מן הנשואין, גובה את הכל, וכו
 • מסכת נדרים פרק ג משנה י"א, רבי אלעזר בן עזריה אומר, מאוסה הוא הערלה שנצגנו בה הרשעים, וכו
 • מסכת נזיר פרק ו משנה ב, רבי אלעזר בן עזריה אומר, אינו חייב עד שיאכל שני חרצנים וזגן, וכו
 • מסכת סוטה פרק ט משנה ט"ו, משמת רבי אלעזר בן עזריה, פסק העשר מן החכמים, וכו
 • מסכת בבא קמא פרק ו משנה ד, רבי אלעזר בן עזריה אומר, רואין אותה כאלו היא באמצע בית כור, וכו
 • מסכת מכות פרק א משנה י, רבי אלעזר בן עזריה אומר, אחד לשבעים שנה, וכו
 • מסכת עדיות פרק ג משנה י"ב, שלשה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר, וכו
 • מסכת אבות פרק ג משנה י"ז, רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה אין דרך ארץ, וכו
 • מסכת זבחים פרק א משנה ג, אמר שמעון בן עזאי, מקבל אני מפי שבעים ושנים זקן, ביום הושיבו רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, שכל הזבחים הנאכלים שנזבחו שלא לשמן, כשרים, וכו
 • מסכת מנחות פרק י"ג משנה ו, רבי אלעזר בן עזריה אומר, או תור, או בן יונה, וכו
 • מסכת ערכין פרק ח משנה ד, אמר רבי אלעזר בן עזריה, מה אם לגבוה אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו, וכו
 • מסכת כריתות פרק ב משנה ה, רבי אלעזר בן עזריה אומר, כל העריות מפרשות, וכו
 • מסכת כלים פרק ג משנה ח, משפך של עץ ושל חרס שפקקו בזפת, רבי אלעזר בן עזריה מטמא, וכו
 • מסכת נגעים פרק ז משנה ב, היתה כקרום ביצה וכו רבי אלעזר בן עזריה מטהר, רבי אלעזר חסמא אומר, וכו
 • מסכת נגעים פרק ח משנה ט, רבי אלעזר בן עזריה אומר, כחזירת ראשי איברים בבהרת קטנה, וכו
 • מסכת נגעים פרק י"ג משנה ו, בית שהוא מסך וכו הנכנס לחיצון טהור, דברי רבי אלעזר בן עזריה, וכו
 • מסכת טהרות פרק ז משנה ז, המניח את כליו בחלון של אודיארין רבי אלעזר בן עזריה מטהר, וכו
 • מסכת מקואות פרק ג משנה ב, רבי אלעזר בן עזריה פוסל אלא אם כן פקק, וכו
 • מסכת מקואות פרק ח משנה ג, הפולטת זרע ביום השלישי, טהורה, דברי רבי אלעזר בן עזריה, וכו
 • מסכת מכשירין פרק ו משנה ו, רבי אלעזר בן עזריה אומר, דם הנדה אינו מכשיר, וכו
 • מסכת ידים פרק ג משנה ה, אמר שמעון בן עזאי, מקבל אני מפי שבעים ושנים זקן, ביום הושיבו רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, ששיר השירים וקהלת מטמאים את הידים וכו
 • מסכת ידים פרק ד משנה ב, אמר שמעון בן עזאי, מקבל אני מפי שבעים ושנים זקן, ביום הושיבו רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, שכל הזבחים הנאכלים שנזבחו שלא לשמן, כשרים, וכו
 • מסכת ידים פרק ד משנה ג, עמון ומואב מהן בשביעית, גזר רבי טרפון מעשר עני, וגזר רבי אלעזר בן עזריה מעשר שני, אמר רבי ישמעאל אלעזר בן עזריה עליך ראיה ללמד וכו, אמר לו רבי אלעזר בן עזריה ישמעאל אחי, אני לא שניתי וכו טרפון אחי שנה וכו, השיב רבי אלעזר בן עזריה בבל חוצה לארץ וכו, אמר לו רבי אלעזר בן עזריה הרי אתה כמהנן ממון,וכו
 • מסכת עוקצין פרק א משנה ה, רבי אלעזר בן עזריה מטהר בשל פול, וכו
                                     
 • ביום שהושיבו רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, ששיר השירים וקהלת מטמאים את הידים, וכו אמר רבי יוחנן בן יהושע בן חמיו של רבי עקיבא כדברי בן עזאי מסכת ידים
 • רבי אלעזר בן פרטא, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט איין מאל אין משניות. רבי אלעזר בן פרטא איז געווען פון צווייטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך
 • רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט פינף מאל אין משניות. רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא איז געווען פון דריטן דור תנאים
 • רבי אלעזר בן ערך איז געווען א תנא, וואס ווערט דעמאנט אכט מאל אין משניות. רבי אלעזר בן ערך איז געווען א תנא אינעם צווייטן דור פון די תנאים, און איז געווען
 • אמר רבי אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה, ולא זכיתי, שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא, שנאמר, וכו מסכת נזיר פרק ח משנה א אמר לו בן זומא
 • רבי אלעזר בן שמוע איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט צוויי מאל אין משניות ביי זיין פולן נאמען, און דריי און פופציג מאל רבי אלעזר סתם. רבי אלעזר בן שמוע
 • רבי אלעזר בן רבי צדוק, אדער רבי אליעזר בן רבי צדוק איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט צוואנציג מאל אין משניות. ער איז געווען א זון פון דעם גרויסן תנא
 • פון רבי יהושע בן חנניה. מסכת תרומות פרק ג משנה ה רבי אלעזר חסמא אומר, האומר תרומת כרי ממנו עליו, קרא שם מסכת בבא מציעא פרק ז משנה ה רבי אלעזר חסמא
 • די אנשי כנסת הגדולה, דער לעצטער דור פון תנאים. רבי אלעזר ברבי שמעון איז געווען א זון פון רבי שמעון בן יוחאי, און זיי זענען געןןען באהאלטן דרייצן יאר אין