ⓘ יוחנן בן בג בג. רבי יוחנן בן בג איז געווען פון ערשטן דור תנאים, אין איבערגאנג פון דער תקופה צייטס-שפאן פון די זוגות צו דער תקופה פון די תנאים, און פון זיבעטן דו ..

                                     

ⓘ יוחנן בן בג בג

רבי יוחנן בן בג איז געווען פון ערשטן דור תנאים, אין איבערגאנג פון דער תקופה צייטס-שפאן פון די זוגות צו דער תקופה פון די תנאים, און פון זיבעטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה. אין דער צייט פון צווייטן בית המקדש.

                                     
  • רבי יוחנן בן נורי, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט דריי און פערציג מאל אין משניות. רבי יוחנן בן נורי איז געווען פון דריטן - פערטן דור תנאים, און פון
  • יוסי בן יוחנן איש ירושלים, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט פיר מאל אין משניות. יוסי בן יוחנן איש ירושלים איז געווען פון ערשטן דור זוגות, פון דריטן
  • רבי יוחנן בן החורנית, אדער רבי יוחנן בן החורני איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט איין מאל אין משניות. רבי יוחנן בן החורנית איז געווען פון ערשטן דור
  • רבן יוחנן בן זכאי איז געווען דער נשיא פון די סנהדרין, און איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט זעקס און צוואנציג מאל אין משניות. רבן יוחנן בן זכאי איז
  • יוחנן כהן גדול דער ערשטער אדער יוחנן בן מתתיהו איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט פיר מאל אין משניות. יוחנן כהן גדול דער ערשטער איז געווען אין די
  • דריטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, יוסי בן יועזר איש צרדה איז געווען דער נשיא פון די סנהדרין, און יוסי בן יוחנן איש ירושלים איז געווען דער אב בית דין.
  • בן קרחה ועוד זאת התקין רבן יוחנן בן זכאי, שאפילו ראש בית דין בכל מקום, שלא יהו העדים הולכין, אלא למקום הועד מסכת נדרים פרק ג משנה י א, רבי יהושע בן קרחה
  • עליו בני כהנים גדולים ואמרו, תשבע בתחלה ובסוף, אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם, אמר רבי יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן, לא תשבע אלא בסוף מסכת כתובות פרק י ג משנה
  • און איז געווען איינער פון די פינף תלמידים פון רבן יוחנן בן זכאי. מסכת אבות פ ב זיין רבי רבן יוחנן בן זכאי האט אים זייער משבח געווען און געזאגט אויף אים:
  • יוחסין שרייבט רבן יוחנן בן זכאי איז געווען א חבר פון רבי חנניא בן חכינאי. דער צווייטער: די גמרא אין מסכת כתובות פארציילט ווי אזוי רבי חנניא בן חכינאי איז אוועק