ⓘ רבי חוצפית המתורגמן איז געווען פון צווייטן - דריטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש ..

                                     

ⓘ רבי חוצפית המתורגמן

רבי חוצפית המתורגמן איז געווען פון צווייטן - דריטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש.

                                     
  • נישט ווײ ט פון ציפורי רבי חוצפית המתורגמן רבי ישבב הסופר רבי חנינא בן חכינאי אדער ר חנינא סגן הכהנים. רבי יהודה בן דמה רבי אלעזר בן שמוע אין אמת ן
  • רבי נתן איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט צוויי מאל אין משניות. רבי נתן געווען פון פינפטן דור תנאים, און פון עלעפטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה. מסכת
  • רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט איין מאל אין משניות. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי איז געווען פון פינפטן דור
  • רבי יהושע ווערט אריבערגעפירט אהער, פאר אנדערע באדייטן זעט רבי יהושע באדייטן רבי יהושע בן חנניה איז געווען דער אב בית דין פון די סנהדרין, און איז געווען
  • רבי יוסי, אדער רבי יוסי ברבי חלפתא איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט דריי הונדערט און פיר און זעכציג מאל אין משניות. רבי יוסי איז געווען פון פינפטן
  • רבי שמעון ווערט אריבערגעפירט אהער, פאר אנדערע באדייטן זעט רבי שמעון באדייטן רבי שמעון בר יוחאי ר ת: רשב י איז געווען א תנא און פון די גרויסע תלמידים
  • רבי יהודה ווערט אריבערגעפירט אהער, פאר אנדערע באדייטן זעט רבי יהודה באדייטן רבי יהודה בר אלעאי איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט זעקס הונדערט און
  • רבי אליעזר בן הורקנוס, איז דער באקאנטער תנא רבי אליעזר הגדול, א תלמיד מובהק פון רבן יוחנן בן זכאי, וואס ווערט דערמאנט צוויי הונדערט און דריי און ניינציג
  • ר חוצפית המתורגמן זיי האבן אים געווארפן פאר די הונט און די הינט האבן געריסן שטיקער, מיטאמאל האט ער געזען ווי א הונט האלט די צונג פון ר חוצפית האט
  • תלמידים זענען געווען: רבי מאיר, רבי יהודה ברבי אלעאי, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בן שמוע, רבי יוסי, רבי נחמיה און רבי יוחנן הסנדלר. רבי עקיבא ווערט דערמאנט