ⓘ רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע ווערט אריבערגעפירט אהער, פאר אנדערע באדייטן זעט רבי יהושע רבי יהושע בן חנניה איז געווען דער אב בית דין פון די סנהדרין, און איז געו ..

                                     

ⓘ רבי יהושע בן חנניה

רבי יהושע ווערט אריבערגעפירט אהער, פאר אנדערע באדייטן זעט רבי יהושע

רבי יהושע בן חנניה איז געווען דער אב בית דין פון די סנהדרין, און איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט הונדערט און איין און ניינציג מאל אין משניות.

וואו עס שטייט אין משניות רבי יהושע סתם מיינט מען רבי יהושע בן חנניה.

                                     

1. זיין צייט

רבי יהושע בן חנניה איז געווען פון צווייטן - דריטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש.

                                     

2. אין משניות

סדר זרעים דריי און דרייסיג מאל

 • מסכת פאה - איין מאל - פרק ג משנה ו.
 • מסכת שביעית - פינף מאל - פרק א משנה ח. פרק ב משנה ג. פרק ג משנה י. פרק ה משנה ג. פרק ט משנה ה.
 • מסכת חלה - איין מאל - פרק ב משנה ה.
 • מסכת ברכות - דריי מאל - פרק א משנה ב. פרק ד משנה ג, ד.
 • מסכת תרומות - ניינצן מאל - פרק ד משנה ז, ח, ט, י 2 מאל, י"א. פרק ח משנה א 2 מאל, ב 2 מאל, ג 2 מאל, ח, ט, י, י"א 2 מאל. פרק י"א משנה ב 2 מאל.
 • מסכת מעשר שני - צוויי מאל - פרק ב משנה ז. פרק ה משנה ט.
 • מסכת ערלה - איין מאל - פרק א משנה ז.
 • מסכת כלאים - איין מאל - פרק ו משנה ד.

סדר מועד פינף און צוואנציג מאל

 • מסכת עירובין - דריי מאל - פרק ד משנה א 2 מאל. פרק ז משנה י
 • מסכת שקלים - פיר מאל - פרק ד משנה ז 4 מאל.
 • מסכת תענית - פיר מאל - פרק א משנה א 2 מאל. פרק ב משנה ו. פרק ד משנה ד
 • מסכת פסחים - ניין מאל - פרק א משנה ז 2 מאל. פרק ג משנה ג. פרק ו משנה ב 2 מאל, ה 3 מאל. פרק ט משנה ו.
 • מסכת סוכה - איין מאל - פרק ג משנה ט.
 • מסכת יומא - איין מאל - פרק ב משנה ג.
 • מסכת שבת - צוויי מאל - פרק י"ב משנה ד. פרק י"ט משנה ד.
 • מסכת ראש השנה - איין מאל - פרק ב משנה ח.

סדר נשים פינף און צוואנציג מאל

 • מסכת נדרים - צוויי מאל - פרק י משנה ו 2 מאל.
 • מסכת יבמות - זעקס מאל - פרק ד משנה י"ג 2 מאל. פרק ח משנה ד. פרק י"ג משנה ז. פרק ט"ז משנה א, ז.
 • מסכת נזיר - פיר מאל - פרק ז משנה ד 2 מאל. פרק ח משנה א 2 מאל.
 • מסכת כתובות - פינף מאל - פרק א משנה ו, ז, ח, ט. פרק ב משנה ב.
 • מסכת סוטה - אכט מאל - פרק א משנה א. פרק ג משנה ד. פרק ה משנה א, ב, ה. פרק ו משנה א. פרק ט משנה י"ב, ט"ז

סדר נזיקין פיר און צוואנציג מאל

 • מסכת עדיות - פופצען מאל - פרק ב משנה ז 2 מאל. פרק ג משנה ז 2 מאל. פרק ו משנה ב, ג 3 מאל. פרק ז משנה א, ה, ו. פרק ח משנה ג, ה, ו, ז.
 • מסכת סנהדרין - איין מאל - פרק ז משנה י"א.
 • מסכת עבודה זרה - איין מאל - פרק ב משנה ה.
 • מסכת בבא בתרא - צוויי מאל - פרק ט משנה א 2 מאל.
 • מסכת אבות - פינף מאל - פרק ב משנה ח 2 מאל, ט 2 מאל, י"א.

סדר קדשים ניין און צוואנציג מאל

 • מסכת קינים - איין מאל - פרק ג משנה ו.
 • מסכת זבחים - עלף מאל - פרק א משנה ג. פרק ז משנה ד 3 מאל. פרק ח משנה י 4 מאל. פרק ט משנה א 3 מאל.
 • מסכת חולין - איין מאל - פרק ב משנה ד.
 • מסכת מנחות - איין מאל - פרק ג משנה ד.
 • מסכת מעילה - צוויי מאל - פרק א משנה א. פרק ד משנה ג.
 • מסכת תמורה - איין מאל - פרק ג משנה א.
 • מסכת כריתות - ניין מאל - פרק ג משנה ז, ט 2 מאל. פרק ד משנה ב 3 מאל, ג 3 מאל.
 • מסכת בכורות - צוויי מאל - פרק א משנה ו. פרק ט משנה ד.
 • מסכת ערכין - איין מאל - פרק ו משנה א.

סדר טהרות פינף און פופציג מאל

 • מסכת מקואות - זעקס מאל - פרק ב משנה ז ח י 2 מאל. פרק ג משנה א 2 מאל.
 • מסכת טבול יום - דריי מאל - פרק ג משנה ד, ה. פרק ד משנה ו.
 • מסכת מכשירין - איין מאל - פרק א משנה ג.
 • מסכת נדה - פיר מאל - פרק א משנה ג. פרק ד משנה ד. פרק ו משנה י"ד. פרק י משנה ג.
 • מסכת זבים - צוויי מאל - פרק ד משנה א. פרק ה משנה א.
 • מסכת טהרות - פינף מאל - פרק ב משנה ב. פרק ו משנה ב 2 מאל. פרק ח משנה ז, ט.
 • מסכת פרה - ניין מאל - פרק א משנה א. פרק ה משנה ג, ד. פרק ט משנה ד 2 מאל. פרק י משנה א, ב, ו 2 מאל.
 • מסכת ידים - זעקס מאל - פרק ג משנה א, ב. פרק ד משנה ג, ד 3 מאל.
 • מסכת אהלות - ניין מאל - פרק ב משנה ד. פרק ט משנה ט"ו. פרק י"ב משנה ג, ח 2 מאל. פרק י"ד משנה ג, ד, ה. פרק י"ז משנה ב.
 • מסכת כלים - זעקס מאל - פרק י"א משנה ד. פרק י"ג משנה ז. פרק י"ד משנה ז 2 מאל. פרק י"ז משנה א. פרק כ"ח משנה ב.
 • מסכת נגעים - פיר מאל - פרק ד משנה י"א. פרק ז משנה ד. פרק ח משנה ב. פרק י"ד משנה ג.