ⓘ רבי יוסי בן חלפתא. רבי יוסי ווערט דערמאנט אין יעדע מסכת פון שס, אויסער פיר מסכתות - מסכת חגיגה, מסכת הוריות, מסכת מעילה, מסכת תמיד. סדר זרעים - זעכציג מאל: מסכת ..

                                     

ⓘ רבי יוסי בן חלפתא

רבי יוסי ווערט דערמאנט אין יעדע מסכת פון ש"ס, אויסער פיר מסכתות - מסכת חגיגה, מסכת הוריות, מסכת מעילה, מסכת תמיד.

סדר זרעים - זעכציג מאל:

 • מסכת מעשרות - פיר מאל - פרק א משנה ח. פרק ג משנה ה, ז. פרק ה משנה ח.
 • מסכת ברכות - צוויי מאל - פרק ב משנה ג 2 מאל.
 • מסכת מעשר שני - אכט מאל - פרק ג משנה ו י"א. פרק ד משנה ז 2 מאל, י"א 2 מאל. פרק ה משנה ב, י"ד.
 • מסכת חלה - איין מאל - פרק ד משנה ח.
 • מסכת ערלה - פיר מאל - פרק א משנה א, ו, ז, ט.
 • מסכת כלאים - דרייצען מאל - פרק ב משנה א, ז. פרק ג משנה ז. פרק ה משנה ד. פרק ו משנה ה, ז. פרק ז משנה ד, ה. פרק ח משנה ה 2 מאל, ו. פרק ט משנה ז, ט.
 • מסכת דמאי - פיר מאל - פרק ב משנה ה. פרק ג משנה ג, ה. פרק ז משנה ג
 • מסכת ביכורים - איין מאל - פרק ד משנה ה.
 • מסכת פאה - זעקס מאל - פרק ג משנה ד 2 מאל, ז. פרק ו משנה ט. פרק ז משנה א, ח.
 • מסכת שביעית - זעקס מאל - פרק ב משנה ט. פרק ג משנה א, ט. פרק ט משנה ד, ח. פרק י משנה א.
 • מסכת תרומות - עלף מאל - פרק א משנה ג. פרק ג משנה ג. פרק ד משנה י"ג. פרק ז משנה ה, ו, ז. פרק ח משנה ה. פרק י משנה ג, ח, י"א. פרק י"א משנה י.

סדר מועד - זעקס און פופציג מאל:

 • מסכת ראש השנה - פיר מאל - פרק א משנה ה, ז. פרק ג משנה ב. פרק ד משנה ו.
 • מסכת מועד קטן - פינף מאל - פרק א משנה ה, ח. פרק ב משנה א, ב, ה.
 • מסכת מגילה - איין מאל - פרק ב משנה ג.
 • מסכת ביצה - איין מאל - פרק ד משנה ב.
 • מסכת יומא - פיר מאל - פרק ד משנה ד, ו. פרק ה משנה א. פרק ו משנה ג.
 • מסכת פסחים - פיר מאל - פרק א משנה ז. פרק ח משנה ז. פרק ט משנה ב. פרק י משנה ח.
 • מסכת שקלים - פיר מאל - פרק ד משנה א. פרק ז משנה ז. פרק ח משנה א, ב.
 • מסכת סוכה - דריי מאל - פרק א משנה ט. פרק ג משנה ז, י"ד.
 • מסכת תענית - פינף מאל - פרק ב משנה ח 2 מאל, ט. פרק ג משנה ו, ז.
 • מסכת שבת - פערצן מאל - פרק ב משנה ה. פרק ג ג. פרק ה משנה ב. פרק ו משנה ח. פרק ח משנה ז 2 מאל. פרק י"ב משנה ג. פרק י"ד משנה ב. פרק ט"ז משנה ב, ד ה. פרק י"ז משנה ד, ח. פרק י"ח משנה ג.
 • מסכת עירובין - עלף מאל - פרק א משנה ו, ז. פרק ב משנה ה. פרק ג משנה ד 2 מאל. פרק ז משנה ט. פרק ח משנה ה. פרק ט משנה ג. פרק י משנה ט, י 2 מאל.

סדר נשים - צוויי און פערציג מאל:

 • מסכת יבמות - זעקס מאל - פרק ד משנה י. פרק ז משנה ג. פרק ח משנה ו. פרק י משנה א, ד. פרק ט"ז משנה ד.
 • מסכת נזיר - פיר מאל - פרק ד משנה ז. פרק ו משנה ב. פרק ט משנה א, ה.
 • מסכת קידושין - פיר מאל - פרק ג משנה ט 2 מאל. פרק ד משנה ה, ז.
 • מסכת גיטין - פינף מאל - פרק ה משנה ח 2 מאל. פרק ו משנה ז. פרק ז משנה ד, ט.
 • מסכת סוטה - ניין מאל - פרק ב משנה ג. פרק ד משנה ה. פרק ח משנה ה. פרק ט משנה י"ב.
 • מסכת כתובות - פינף מאל - פרק א משנה י. פרק ה משנה ז, ח. פרק ו משנה ז. פרק ז משנה ג.
 • מסכת נדרים - ניין מאל - פרק ג משנה י"א. פרק ד משנה ח. פרק ו משנה ה, י 3 מאל. פרק ח משנה ב. פרק י"א משנה א, ב.

סדר נזיקין - דרייסיג מאל:

 • מסכת עדיות - צוויי מאל - פרק א משנה ב. פרק ה משנה ב.
 • מסכת עבודה זרה - פיר מאל - פרק א משנה ח. פרק ב משנה ז. פרק ג משנה ג, ח.
 • מסכת שבועות - איין מאל - פרק ז משנה ד.
 • מסכת בבא קמא - איין מאל - פרק ד משנה ד.
 • מסכת סנהדרין - פינף מאל - פרק ג משנה ד. פרק ה משנה א. פרק ו משנה ד. פרק ח משנה ב. פרק ט משנה ד.
 • מסכת מכות - צוויי מאל - פרק א משנה ח, ט.
 • מסכת בבא מציעא - זעקס מאל - פרק ג משנה ב, ד, ה. פרק ה משנה ז. פרק ח משנה ח. פרק י משנה ב.
 • מסכת בבא בתרא - זיבן מאל - פרק א משנה ג. פרק ב משנה י, י"א. פרק ח משנה ז. פרק י משנה ה, ו 2 מאל.
 • מסכת אבות - צוויי מאל - פרק ב משנה י"ב. פרק ד משנה ו.

סדר קדשים - צוויי און פערציג מאל:

 • מסכת מדות - צוויי מאל - פרק ב משנה ב. פרק ג משנה א.
 • מסכת כריתות - ניין מאל - פרק א משנה ד. פרק ג משנה ה. פרק ד משנה ב. פרק ה משנה ד, ה, ו, ז, ח. פרק ו משנה א.
 • מסכת מנחות - זעקס מאל - פרק ב משנה א 2 מאל, ב. פרק ו משנה ה. פרק ט משנה ה. פרק י"א משנה ז.
 • מסכת חולין - פיר מאל - פרק ב משנה ז. פרק ג משנה ז. פרק ח משנה א. פרק ט משנה ב.
 • מסכת ערכין - פיר מאל - פרק א משנה ג. פרק ב משנה ד. פרק ה משנה א. פרק ח משנה א.
 • מסכת קינים - איין מאל - פרק א משנה ד.
 • מסכת תמורה - פיר מאל - פרק א משנה ג 2 מאל. פרק ה משנה ג, ד.
 • מסכת בכורות - זיבן מאל - פרק ב משנה ו, ז, ח 2 מאל. פרק ג משנה ד. פרק ד משנה א. פרק ה משנה ה.
 • מסכת זבחים - פינף מאל - פרק ד משנה ה, ו. פרק ו משנה א. פרק ז משנה ו. פרק י"ג משנה ג.

סדר טהרות - הונדערט פיר און דרייסיג מאל:

 • מסכת זבים - פיר מאל - פרק א משנה ה. פרק ב משנה ג. פרק ד משנה ב, ז.
 • מסכת טהרות - זעכצן מאל - פרק א משנה א ב. פרק ד משנה ה, ח, י. פרק ה משנה ב, ה, ו. פרק ז משנה א. פרק ח משנה א, ב, ח. פרק ט משנה ז. פרק י משנה א, ג, ח.
 • מסכת טבול יום - זעקס מאל - פרק א משנה ג, ד. פרק ג משנה ב, ג, ד. פרק ד משנה ז.
 • מסכת נגעים - צוויי מאל - פרק ו משנה ה. פרק י"ג משנה י"ב.
 • מסכת מקואות - פופצן מאל - פרק ב משנה ב 2 מאל. פרק ג משנה א. פרק ד משנה א, ג. פרק ה משנה ב, ד, ה. פרק ו משנה י"א. פרק ז משנה ג. פרק ח משנה ב ד. פרק ט משנה ב, ו. פרק י משנה ו.
 • מסכת נדה - צען מאל - פרק א משנה ה. פרק ב משנה ו. פרק ד משנה ב, ה. פרק ה משנה ח. פרק ז משנה א. פרק ט משנה א, ב, ט. פרק י משנה ה.
 • מסכת ידים - זעקס מאל - פרק א משנה א, ד, ה. פרק ב משנה א, ד. פרק ג משנה ה.
 • מסכת פרה - פערצן מאל - פרק ג משנה א, ב, ג, ז. פרק ה משנה א, ו. פרק ז משנה ז, י"א. פרק ח משנה ח. פרק ט משנה ד. פרק י משנה ג. פרק י"א משנה ג, ח, ט.
 • מסכת אהלות - פופצן מאל - פרק ב משנה ז. פרק ג משנה ו. פרק ד משנה א, ב. פרק ז משנה ב. פרק ח משנה ה. פרק י משנה ג. פרק י"א משנה א, ז. פרק י"ב משנה ג, ח. פרק י"ד משנה ב. פרק י"ז משנה א 2 מאל. פרק י"ח משנה א.
 • מסכת עוקצין - פיר מאל - פרק א משנה ד, ה, ו. פרק ג משנה ב.
 • מסכת מכשירין - זעקס מאל - פרק א משנה ד, ה. פרק ג משנה ג. פרק ה משנה ו, י"א. פרק ו משנה ז.
 • מסכת כלים - זעקס און דרייסיג מאל - פרק א משנה ט. פרק ב משנה ו. פרק ג משנה ז, ח. פרק ח משנה ח, י 2 מאל. פרק י"ב משנה א. פרק י"ג משנה א. פרק ט"ז משנה ו, ז. פרק י"ז משנה ה, ו, י"ב. פרק י"ח משנה א, ג, ד 2 מאל. פרק י"ט משנה ג, ד, ט. פרק כ"ב משנה ב. פרק כ"ג משנה ב, ד. פרק כ"ה משנה ז. פרק כ"ו משנה א, ד, ו. פרק כ"ז משנה ט, י. פרק כ"ח משנה ג, ו. פרק כ"ט משנה ב, ד. פרק ל משנה ג, ד.