ⓘ רבן שמעון בן גמליאל איז געווען א זון פון רבן גמליאל פון יבנה, א זון פון רבן שמעון בן גמליאל הזקן, א זון פון רבן גמליאל הזקן, א זון פון שמעון בן הלל, א זון פון ה ..

                                     

ⓘ רבן שמעון בן גמליאל

רבן שמעון בן גמליאל איז געווען א זון פון רבן גמליאל פון יבנה, א זון פון רבן שמעון בן גמליאל הזקן, א זון פון רבן גמליאל הזקן, א זון פון שמעון בן הלל, א זון פון הלל הזקן, ער האט געשטאמט פון מלכות בית דוד.

                                     

1. זיין צייט

רבן שמעון בן גמליאל איז געווען פון פערטן דור תנאים, און פון ניינטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש.

                                     

2. אין משניות

סדר זרעים צען מאל

 • מסכת מעשרות - צוויי מאל - פרק ד משנה ו. פרק ה משנה ה.
 • מסכת שביעית - דריי מאל - פרק א משנה ז. פרק ג משנה ד. פרק ד משנה י.
 • מסכת דמאי - איין מאל - פרק ז משנה ג.
 • מסכת ברכות - איין מאל - פרק ב משנה ח.
 • מסכת מעשר שני - צוויי מאל - פרק ג משנה ה. פרק ה משנה א.
 • מסכת פאה - איין מאל - פרק ה משנה א.

סדר מועד צוועלף מאל

 • מסכת שקלים - איין מאל - פרק ח משנה ה.
 • מסכת שבת - פיר מאל - פרק א משנה ט. פרק י"ב משנה א. פרק י"ג משנה ה. פרק י"ח משנה א.
 • מסכת תענית - צוויי מאל - פרק ד משנה ז, ח.
 • מסכת ביצה - איין מאל - פרק ג משנה ה.
 • מסכת עירובין - איין מאל - פרק ח משנה ו.
 • מסכת פסחים - צוויי מאל - פרק ב משנה ג. פרק ד משנה ה.
 • מסכת מגילה - איין מאל - פרק א משנה ח.

סדר נשים פינף און צוואנציג מאל

 • מסכת סוטה - צוויי מאל - פרק ט משנה י"ב, ט"ו.
 • מסכת גיטין - ניין מאל - פרק א משנה א. פרק ד משנה ד 2 מאל, ו. פרק ו משנה א, ו. פרק ז משנה ה, ו 2 מאל.
 • מסכת נדרים - איין מאל - פרק ח משנה ה.
 • מסכת כתובות - צוועלף מאל - פרק ב משנה ח. פרק ה משנה ה. פרק ו משנה ד. פרק ז משנה ט. פרק ח משנה ה. פרק ט משנה א, ט. פרק י"א משנה ד, ה. פרק י"ב משנה ד. פרק י"ג משנה י, י"א.
 • מסכת נזיר - איין מאל - פרק ו משנה ח.

סדר נזיקין אכט און דרייסיג מאל

 • מסכת בבא מציעא - צען מאל - פרק א משנה ח. פרק ג משנה ו. פרק ה משנה ה. פרק ז משנה א. פרק ח משנה ו, ח 2 מאל. פרק ט משנה ח, י"ג. פרק י משנה ה.
 • מסכת אבות - איין מאל - פרק א משנה י"ח.
 • מסכת בבא קמא - צוויי מאל - פרק ג משנה ג. פרק ה משנה ד.
 • מסכת שבועות - איין מאל - פרק ז משנה ז.
 • מסכת עבודה זרה - זיבן מאל - פרק ב משנה ג. פרק ג משנה א, ג. פרק ה משנה ג, ד 2 מאל, י.
 • מסכת בבא בתרא - דרייצן מאל - פרק א משנה ה 2 מאל. פרק ד משנה ז. פרק ה משנה י, י"א. פרק ו משנה א, ד, ח. פרק ח משנה ה. פרק י משנה א, ד, ז 2 מאל.
 • מסכת עדיות - איין מאל - פרק ח משנה ג.
 • מסכת סנהדרין - דריי מאל - פרק א משנה ב. פרק ג משנה ח 2 מאל.
 • מסכת מכות - איין מאל - פרק א משנה י.

סדר קדשים דרייצן מאל

 • מסכת חולין - פיר מאל - פרק ב משנה ו. פרק ג משנה ב. פרק ו משנה ז. פרק ח משנה ב.
 • מסכת ערכין - איין מאל - פרק ו משנה א.
 • מסכת כריתות - איין מאל - פרק א משנה ז.
 • מסכת תמורה - איין מאל - פרק ה משנה ב.
 • מסכת מנחות - איין מאל - פרק י"א משנה ט.
 • מסכת בכורות - פינף מאל - פרק ב משנה ד. פרק ג משנה ב. פרק ה משנה ד. פרק ו משנה ט. פרק ז משנה ו.

סדר טהרות צען מאל

 • מסכת כלים - פינף מאל - פרק ז משנה ו. פרק י"א משנה א. פרק י"ז משנה ד. פרק כ"ו משנה א. פרק כ"ח משנה ג.
 • מסכת ידים - צוויי מאל - פרק ב משנה ב. פרק ג משנה א.
 • מסכת אהלות - איין מאל - פרק י"ח משנה ט.
 • מסכת מקואות - צוויי מאל - פרק ו משנה ז. פרק ט משנה ה.