ⓘ מנחם מענדל, בוך. מנחם מענדל איז א בוך, געשריבן געווארן דורכן גרויסן שריפט שטעלער און שרייבער, שלום עליכם, געשריבן געווארן צווישן די יארן 1913-1892, אבער איז ערש ..

                                     

ⓘ מנחם מענדל (בוך)

מנחם מענדל איז א בוך, געשריבן געווארן דורכן גרויסן שריפט שטעלער און שרייבער, שלום עליכם, געשריבן געווארן צווישן די יארן 1913-1892, אבער איז ערשט ערשינען אין א בוך אין 1909. אין דער היינט, איז ערשינען אין 1913, פינף און פערציג בריוו, וואס פון זיי באשטייט די געשיכטע פון מנחם מענדל.

ווען ער האט עס איבערגעדרוקט אין א צווייטער אויפלאגע אין יאר התר"ע, האט ער אסאך בריוו שטארק פארקירצט און א סך בריוולעך גאר ארויסגעווארפן - וואו ער זעלבסט שרייבט אין דער הקדמה דאטירט נערווי איטאליע ערב חנוכה תר"ע.

                                     

1. געשיכטע

דער העלד אין דער געשיכטע איז א ייד, וואס זיין נאמען איז מנחם מענדל. ער האנדלט איבער א וועלט, בעת זיין ווייב זיצט אין אנאטעווקע, און ער שיקט בריוו כסדר, צו זיין ווייב, און זיין ווייב שיקט צוריק. ער ארבעט אין אדעס, יעהופעץ, ווארשע, ניו יארק, און ער פארנעמט זיך מיט אלערליי ארבעט, ווי שטענדיק זעצט ער אן, און פון זיין ארבעט לאזט זיך אויס א בוידעם, מיט דעם אלעם גיט ער נישט אויף, און ער גייט אן ווייטער, מיט זוכן אנדער ארבעט.

דאס בוך אין צווייטער אויפלאגע איז צוטיילט אין זעקס קאפיטלעך:

 • מיליאָנען סוחרים, מעקלערס און "שפּעגעלאַנטען, געשריבן אין יארן 1899-1900.
 • עס פידלט נישט מנחם-מענדל - א שדכן, געשריבן אין יארן 1900-1909.
 • שלים-שלים-מזל מנחם-מענדל - אן אגענט, געשריבן אין יארן 1900-1909.
 • א בכבודע פרנסה מנחם-מענדל - א שרייבער, געשריבן אין יארן 1903-1909.
 • פאפירלעך יעהופעצער בערזע, געשריבן אין יאר 1896.
 • לאנדאן אדעסער בערזע, געשריבן אין יאר 1892.
                                     
 • מנחם מענדל בייליס רוסיש: Менахем Мендель Бейлис געב. 1874 - נפטר כ ד תמוז ה תרצ ד, ניו יארק איז געווען א ייד פון אוקראינע וואס מען האט אים באשולדיגט
 • פערלא, מחבר פון פירוש אויף ספר המצוות ה תשי ז - ר אפרים מאיר מכבי, מחבר פון ספר קול אפרים אויף קהלת רבי מנחם מענדל פרוש פון שקלאוו, א תלמיד פון גר א
 • געבא רן געווא רן אין בא רדיטשעוו אין א חסידישער משפ חה. זיין פא טער, מנחם מענדל קא הא נא וויטש איז געווען א פיש הענדלער. פ נחס הא ט בא קומען א טרא דיציא נעלע
 • א מעלקנדיקע בהמה. טביה שטויסט זיך א ן אויף זײ נעם א ווײ טן קרוב מנחם מענדל יענער רעדט טביה ן אײ ן ער זא ל מיט עם געטרויען זײ נע גא נצע געלט ער זא ל
 • טב יה דער מילכיקער, מנחם מענדל מא טל פ ייסע דעם חזנס. שלום עליכם איז געבוירן אין אוקרײ נע כ ו אדר א ה תרי ט, צו זײ ן פ א טער מנחם נחום רא בינא וויטש
 • אויסגעקליבענע שריפטן 352 זייטן געדרוקט אין יאר תשכ ג שלום עליכם - מנחם - מענדל 272 זייטן געדרוקט אין יאר תשכ ג אברהם גאלדפאדען - אויסגעקליבענע שריפטן
 • גבעתיים. ד ר מנחם מענדל משה לייב - א דאצענט אין דער ספיר אקאדעמיע און אויך אין דעם אקאדעמישן קאמפוס אחווה דער פ א רפ א סער פונעם בוך חסידים וחסידות
 • לייב מפרעמישלאן, ר נחמן האראדענקער דער זיידע פון ר נחמן מברסלב, ר מנחם מענדל וויטעבסקער איז ארויף געפארן מיט א גאנצער חבורה בראש מיט זיינן נאנטן תלמיד
 • חב ד שטורעם: חוזר ראשי ר יואל כהן, וואס האט געהאלטן ביז ג תמוז אז ר מנחם מענדל שניאורסאהן איז משיח און דערנאך האט ער זיך אפגעלאזט פון דער אמונה ווערט