ⓘ מעדיצינישע טערמינען ..

ניוראן

ניוראן איז דער נאמען פון די דאזיגע עלעקטרישע לעבהאפטיגע צעלן אין דער נערווען סיסטעם וואס פראצעסירט און טראנסמיטירט אינפארמאציע. דאס טוט ארבעטן ווי עלעקטראנישע דראטן אין דער נערוון סיסטעם וואס איז אחריות אויף אריבערפירן מעלדונגען און פראצעסירן אינפארמאציע פארן קערפער. אין ווערטעבריעט בעלי חיים איז די ניוראנס דער הויפט באשטאנדטייל פון מוח און די נערוון, און עס געפינט זיך אסאך אין די רוקן ביין. עס קוקט אויס ווי פיצקעלע שטרענגלעך ווארצלעך פון א בוים. עס קומט פארשידענארטיק אין גרייס און אין פארעם. זיי טוען קאמוניקירן דורך כעמיקאלן און עלעקטראנישע סינאפסעס.

פאליסיסטיק אווערי סינדראם

פאליציסטישע אייערשטאק-סינדראם איז א פראבלעם אין וואס א פרויס הארמאנען זענען ארויס פון באלאנס, דעריבער קען דאס שאפן א אומסדר פאר די מענסטרואציע פעריאדן און שאפן שוועריגקייטן צו ווערן טראגעדיג. פרויען מיט פאליציסטישע אייערשטאק-סינדראם זענען אויסגעשטעלט צו ליידן פון נאכאנאנדיגע פריע פרעגענענסי פארלוסט. סאיז נישט פולשטענדיג קלאר די סיבה פארוואס. איין טעאריע שלאגט פאר אז די ענווייראמענט פונעם איי ווערט איינגעשטעלט דורך דער פראדוקציע פון מענערישע הארמאנען אין דעם אייערשטאק וואס איז גורם אז די אייער זאלן דורכמאכן א treisure אדער poptocys, און פאליציסטישן אייערשטאק-סינדראם מיט אן איבערפלוס פון מענ ...

פרעגענענסי פארלוסט

ּדי העכסט ווארשיינליכסטע סיבות פון פרעגנענסי פארלוסט בעפאר צען וואכן שוואנגערן זענען כראמאסאם-אומנארמאליטעטן און גענעטישע אומנארמאליטעטן. "כראמאסאם-אומנארמאליטעטן" קען באדייטן אן עקסטרע פאר כראמאסאמען אדער די פארניכטונג פון א טייל פון א כראמאסאם. וויבאלד יעדער כראמאסאם אנטהאלט טויזענטער גענעס וועלן צופיל גענעס אדער צו ווייניג גענעס גורם זיין א דורכפאל אין דער אנטוויקלונג און פארלוסט פון דעם עמבריאן. סקענען אויך זיין דעפעקטן פון איינצלנע גענעס, ווען א קריטיש-וויכטיגע גענע, למשל די גענע וואס העלפט שאפן דאס הארץ, איז אומנארמאל, און ביידע עלטערן געבן די אומנארמאלע גענע פארן עמבריאן, און דער עמ ...

                                     

ⓘ מעדיצינישע טערמינען

  • פאציענט איז א מענטש וואס איז אונטער מעדיצינישער אויפזיכט אדער באקומט מעדיצינישע באהאנדלונג. דער מענטש איז געווענליך קראנק און ווערט באהאנדלט דורך א דאקטער
  • פאליציסטישע אייערשטאק - סינדראם פארמאגן שוין היינט ב ה, צוליב די היינטיגע מעדיצינישע מעגליכקייטן, א 100 מעגליכקייט צו האבן קינדער. בדרך כלל איז PCOS נישט
  • ניוראן אדער נערוונצעל איז דער נאמען פון די דאזיגע עלעקטרישע לעבהאפטיגע צעלן אין דער נערווען סיסטעם וואס פראצעסירט און טראנסמיטירט אינפארמאציע. דאס טוט
  • לעבנווירקונג אדער נעבנווירקונג ענגליש: side effect איז א טערמין אין מעדיצין פאר א ווירקונג פון א מעדיקאמענט אדער אן אפעראציע וואס איז נישט געוואונטשן
  • מ פיל זיין אדער טראגן פארלוסט איז ווען אן עובר שטארבט נאטירלעך איידער ער קען לעבן אליין. די העכסט ווארשיינליכסטע סיבות פון פרעגנענסי פארלוסט בעפאר צען
  • זייערע טערמינען לויפ ן אויס. די עקזעקיוטיווע בארד איז צוזאמענגעשטעלט פון מיטגלידער וועלכע ווערן ערוועלט דורך די אסעמבליפאר דריי יעריגע טערמינען די ערוועלטע
                                     

פאציענט

א פאציענט איז א מענטש וואס איז אונטער מעדיצינישער אויפזיכט אדער באקומט מעדיצינישע באהאנדלונג. דער מענטש איז געווענליך קראנק און ווערט באהאנדלט דורך א דאקטער, אדער גייט אדורך סיי וואספארא דאקטארישער פראצעדור, באהאנדלונג אדער אפעראציע.