ⓘ איך וועל דיר ראטעווען איז א ביכל אויף דער אידישע שפראך וואס אילוסטיריט די מעשה פון די מכות און יציאת מצרים אויף זייער א לעבעדיגן און ציענדן אופן. עס לויפט אויף ..

                                     

ⓘ איך וועל דיר ראטעווען

איך וועל דיר ראטעווען איז א ביכל אויף דער אידישע שפראך וואס אילוסטיריט די מעשה פון די מכות און יציאת מצרים אויף זייער א לעבעדיגן און ציענדן אופן.

עס לויפט אויף אן אופן אז א מצרי האט אדאפטירט א אידיש קינד, און דורך דעם וואס דאס קינד איז נישט אפעקטירט געווארן פון די מכות, איז ער געוואויר געווארן אז ער איז א איד.

דער שרייבער איז זכריה האפמאן, און סאיז ערשינען אין יאר תשס"ו.

                                     
  • איז געשען אין ביורא ביילוס עוטפערט ער, איך וואלט דיר געזאגט אבער דו ביסט צו נערוועס אויב איך וועל דיר דערציילט דעם גאנצן סיפור וועסטו ווערן צו נתרגש