ⓘ יוסף לודען. איבער צעבראכענע בריקן שטורעם-גלאקן אויף די פראנטן פון לעבן א פרימארגן־שטראל רויך און לעגענדעס א בליץ אין דער נאכט געזאמלטע לידער ווי א זעגל אין שטור ..

                                     

ⓘ יוסף לודען

  • איבער צעבראכענע בריקן
  • שטורעם-גלאקן
  • אויף די פראנטן פון לעבן
  • א פרימארגן־שטראל
  • רויך און לעגענדעס
  • א בליץ אין דער נאכט
  • געזאמלטע לידער
  • ווי א זעגל אין שטורעם
  • קורצע געשיכטע פון אנארכיסטישן געדאנק
                                     
  • ווי א זעגל אין שטורעם איז א ראמאן געשריבן דורך יוסף לודען און ערשינען דורך פארלאג פראבלעמען אין תל אביב 1972. עס אנטהאלט אכט קאפיטלען און 160 זייטן.