ⓘ אימון-סיסטעם ..

אימון-סיסטעם

די אימון־סיסטעם איז א קאלעקציע פון ביאלאגישע מעכאניזמען אינערהאלב אן ארגאניזם וואס שיצט און היט אים קעגן אינפעקציעס דורך אידענטיפיצירן און הרגענען פאטאגענען. עס כאפט אויף פאטאגענעס פון אלע סארטן פון ווירוסן ביז צו פאראזיטישע ווערעם און דערקענט זיי פון זייער אנדערשטקייט אז זיי באלאנגען נישט אין די ארגאניזמען נארמאלע צעלן און ביאלאגישער טישו געוועבע. די וועג וויאזוי די אימון־סיסטעם כאפט אויף די פרעמדע פאטאגענען איז גאר שטארק קאמפליצירט, וויבאלד די דאזיגע פעטאגענס טוען זיך זייער קונטסליך אדאפטירן און עוואלוציענירן מיט נייע וועגן צו זיך גוט באזעצן אינעם גאסטגעבער ארגאניזם. כדי צו איבערלעבן דעם ...

                                     

ⓘ אימון-סיסטעם

  • די אימון סיסטעם איז א קאלעקציע פון ביאלאגישע מעכאניזמען אינערהאלב אן ארגאניזם וואס שיצט און היט אים קעגן אינפעקציעס דורך אידענטיפיצירן און הרג ענען פאטאגענען
  • לימפנאדן און לימפרערן וואס טראנספערירן לעבנס קריטיש וויכטיגע באשטיינדטיילען פון דער בלוט צירקולאציע סיסטעם זי איז א גרויסער טייל פון דער אימון - סיסטעם
  • ווערט ארויסגערופן פון א שאדן צו דער אימון - סיסטעם דער גורם פון דאזיקן שאדן איז די אינפעקציע מיט HIV, דער מענטשלעכער אימון - פעלער - ווירוס. אין די ענדלעכע סטאדיעס
  • ווירוס גרייכט די בלוט שטראם און עס געדויערט געווענליך עטליכע טעג ביז די אימון סיסטעם וועקט זיך אויף און הייבט אן אויסקעמפן די ווירוס און איר ארויסטרייבן פון
  • פון זיי נע אייבערפלא ך פ רא טעינען. דער א גענט סטימולירט דעם קערפער ס אימון סיסטעם צו דערקענען דעם א גענט ווי א סכנה, צעשטערן עס, און ווייטער צו דערקענען