ⓘ לעבן ..

געבורט

געבורט אדער ענטבינדונג איז דער פראצעס וויאזוי א מענטש אדער סיי וואסארא אנדערע בעל חי קומט אריין אין דער וועלט ארויס פון דער מוטערס רחם דורך דער מוטערשייד וואס געשעט א נס און ברייטערט זיך אויס פאר די קאפ און פלייצעס פונעם קינד אדורך צו גיין. דאס קומט נאך 9 חדשים שוואנגערן אדער 40 וואכן נאך לעצטן ווסת. דאס ניין חדשים שוואנגערן איז נאר דער פרעצעס פון א מענטש, א בעל חי האט אנדערע חדשים און אנדערע צייטן וואס זי שוואנגערט, די גמרא אין מסכת בכורות זאגט אז א שלאנג שוואנגערט זיבן יאהר. דאס הייבט זיך אן נאך קאנטרעקשאנס און מען דארף אריין לויפן אין שפיטאל. ווען דאס קינד איז אין רחם אטעמט עס דורך דעם ...