ⓘ אין בונד פון לעבן איז א יודיש בוך פון ליעדער געשריבן דורך משה עטינגער ארויסגעגעהבן דורך פארלאג די ברידער שולזינגער אין יאהר התשל אין ניו יארק. די פאעמען אין דעה ..

                                     

ⓘ אין בונד פון לעבן

אין בונד פון לעבן איז א יודיש בוך פון ליעדער געשריבן דורך משה עטינגער ארויסגעגעהבן דורך פארלאג די ברידער שולזינגער אין יאהר התש"ל אין ניו יארק.

די פאעמען אין דעהם בוך זענען מעהרסטנס קורצע, אבער מיט א שארפן און טיעפן אינהאלט. ער ניצט נישט צו הויעכע ווערטער און מפארשטייט גאנץ קלאהר דעהם פונקט וואס ער וויל ארויסברעהנגען.

                                     

1. אינהאלט

דער בוך, וואס דער מחבר ווידמעט פאר מרים זיין בת יחידה, איז איינגעטיילט אין די פאלגנדע פינעף אפטיילונגען:

 • יידן בויען, אכט פאעמען איבער ארץ ישראל
 • אין אייביקן רייסטער, זעקס און צוואנציג פאעמען
 • ווילדע וועלט, זיבעצן פאעמען איבער די זינלאזיגקייט פון מלחמה, ספעציפיש אין וויעטנאם און נאך
 • אייגענע וועלטן, 13 פאעמען
 • צעווייטיקטע הייכן, 23 פאעמען איבער רעליגיע, יודישע שפראך און חסידים

אלע צוזאמען אנטהאלט דאס ביכל 94 זייטן.

                                     
 • עקאנאמיע, בפרט בנוגע צו זיין אינדוסטריע פון היידרא - קארבאן אין דער זעלבער צייט, דאס הייסט נאך דעם סאוועטן בונד האט קאזאכסטאן מוסיף געווארן צו אנטיילנעמען
 • אין די אריגינעלע דריי פילמען. די פילמען האנדלען מיט זיין לעבן פון ווייל א פארמער אויפן פלאנעט טאטואין צו געווארן א וויכטיקער טייל פון דער בונטאר בונד
 • ווי ער האט געמאכט א בונד זיי דארפן האלטן זיין תורה ד ה געזעץ, און ער וועט געבן זיי דאס לא נד כנען. די אידן האבן א נגענומען די בונד און בא קומען זייער
 • ליד די שבועה ווא ס איז געווא רן דער הימן פון בונד שלמה זא נוול רא פ א פ א רט איז געבא רן געווא רן אין א רייסישן שטעטל טשא שניק: צו זיין טא טע אהרן
 • מיט די יידישע פארטייען. די יידישע פארטייען זענען געווען, השומר הצעיר, די בונד קאמוניסטן, און די ציוניטישע באוועגונגען ווי דרור, פועלי ציון. די אקציעס
 • הויפטשטאט אין יאר ב תתק ן דורך דוד המלך נאכדעם וואס ער האט געמאכט א בונד מיט די עשרת השבטים אין חברון. דוד המלך ס זון שלמה האט געבויט אין ירושלים דעם
 • פראנצויזיש - רוסישן בונד האט איינגעשלאסן דערלאנגען א קנאקעדיקן קלאפ אויף פראנקרייך און דערנאך זיך אומקערן זיך קעגנשטעלן קעגן דער פארהעלטענישווייז פאמעלעכער ארמיי פון די
 • חדתא איז דער נייער בונד פון די קריסטן בנוסף צום דער אלטער תורה פון די יידן וואס איז תנ ך. אורשפרינגליך איסט זי געשריבן געווען אין גריכיש, און ס דא היסטאריקער
 • געשא פן א ן א נגעצויגנקײ ט צווישן עם מיט היטלערן. עס הא ט זיך געשא פן א בונד צווישן הימלערן מיט הערמא ן גערינג צו מא כן א סוף צו דעם עס א און צו רעהמען
 • איבערצייגונג, אז יידן מוזן ארויס פון גלות. דעמאלט האט ער זיך אריינגעלייגט אינגאנצן אין ציוניזם, זענדיג אין דעם בונד א פיינט, פארן האלטן אז א סאציאל דעמאקראטישע
 • פ יא נגיא נג. אין 427, דער פון קא גוריא הויפ טשטא ט אריבערגעפארן צו פ יא נגיא נג רעגירונג. אין 668, די קא רעי ש שטא ט פון סיללא אין בונד מיט די כינעזיש טא נג
 • בונד אויך צוגעשלאסן. דער קאמאנדיר איז געווען יצחק וויטענבערג פארשטייער פון קאמוניסטן, אבא קאוונער פארשטייער פון השומר הצעיר, און יוסף גלאזמאן פון