ⓘ שווערע געצייג ..

שניי-סאכע

אַ שניי-סאָכע איז אַ געצייג וואס ווערט געבויט צו מאָנטירן אויף אַ פֿאָרמיטל און ווערט באַנוצט אַראָפּצונעמען שניי און אייז פֿון דרויסנדיקע פֿלאַכן, געוויינטלעך יענע פֿאַר טראַנספּאָרט צוועקעס. הגם אַז דער טערמין באַדייט אָפֿט פֿאָרמיטלען מיט די דאָזיקע געצייג, זיי זענען מער פּינקטלעך באַקאַנט אַלס ווינטער דינסט פֿאָרמיטלען, בפֿרט אין געגנטן מיט גרויסע קוואַנטומס פֿון שניי יעדע יאָר, אָדער אין ספּציפֿישע געגנטן ווי פֿליפֿעלדער. אין אַנדערע פֿאַלן, פּיק-אַפּ לאַסטאויטאָס און לאָדערס ווערן אויסגעשטייַערט מיט געצייג צו פֿירן אויס די דאָזיקע אַרבעט. אין אַ טייל געגנטן אין וועלכע שניי איז נישט נ ...