ⓘ אינזשעניריע פארמיטלען ..

בולדאזער

א בולדאָזער אדער שטופּגראָבער איז א קריכער טראקטאר וואס איז אויסגעשטייַערט מיט א גרויס מעטאלן ברעט וואס שטופט גרויסע קוואַנטומס פון ערד, זאמד, שטיינער אדער אנדערע געגליכענע מאטעריאלן בעת קאנסטרוקציע אדער איבערווייַז ארבעט. געוויינטלעך ווערט א בולדאָזער אויסגעשטייַערט מיט א נאָגל-ענלעך הינטער געצייַג וואס שוואַכט אָפּ געפּרעסטע מאטעריאלן. בולדאָזערס קען מען אָפּגעפֿונען ביי פילע פארשידענע ערטער, אזוי ווי שאַכטעס און שטיינהאַקערייַען, מיליטערישע באזעס, אינדוסטריע פאבריקן, אינזשענריע פראיעקטן און שטאַלן. דער טערמין "בולדאָזער" געוויינטלעך מיינט בלויז א טראקטאר געוויינטלעך א קריכער וואס איז או ...

הינטערגראבער

אַ הינטערגראָבער אדער גראָבער-לאָדער איז אַ שווערע מאַשין וואס שליסט איין אַ טראַקטאָר-ענלעכע אָפּטיילונג מיט אַ לאָדער-ענלעכע לאָפּעטע אין דער פֿאָדערטייל און אַ רידל אויפֿן הינטערטייל. צוליב זייערע קליינע גרייס און פֿארשידענע נוצן זענען הינטערגראָבערס זייער גאַנגבאַר אין שטאָטישע אינזשעניריע און קליינע קאָנסטרוקציע פּראָיעקטן, און אויך אין אויסוואַקסנדיקע מדינות. דאָס סאָרט מאַשין איז ענלעך מיט און איז אַנטוויקלט געוואָרן פֿון וואָס מען רופֿט היינט אַ TLB ‏, וועלכער איז אַ לאַנדווירטשאַפֿט טראַקטאָר אויסגעשטייַערט מיט אַ פֿראָנט לאָדער און אַ הינטער רידל. דער הינטערגראָבער איז ערפֿינדעט ...

                                     

דאמף-וואלץ

א דאַמף-וואַלץ איז א דאמפמאטאר טראַקט וואַלץ וואס ווערט געמאכט צו מאכן פֿלאַך און אויסגראדן צובראכענע טראַקטן אדער נאכן גיסן פרישע הייסע קוילן-פעך. די שווערע געוויכט און די הייסע פארע פון די אייזענע רעדער קען אויספלאכן שטיינער און קוילן.