ⓘ ליסטע פון דייטשע ווערבן אויף אידיש. אויסציען - Ausziehen אויפשטעלן - Aufstellen איינשליסן - Einschlißen איינרעכענען - Einrechnen איינשפארן - Einsperren אנרופן - ..

                                     

ⓘ ליסטע פון דייטשע ווערבן אויף אידיש

 • אויסציען - Ausziehen
 • אויפשטעלן - Aufstellen
 • איינשליסן - Einschlißen
 • איינרעכענען - Einrechnen
 • איינשפארן - Einsperren
 • אנרופן - Anrufen
 • אכטן - Achten
 • אויפבויען - Aufbauen
 • אנטזאגן - Entsagen
 • אפשניידן - Abschneiden
 • איבערזעצן - Übersetzen
 • אויפהייבן - Aufheben
 • אויסארבעטן - Ausarbeiten
 • איינלאדן - Einladen
 • אפשערן - Abscheren
 • אויפשטיין - Aufstehen
 • איבערדרייען - Überdrehen
 • ארויסגעבן - Herausgeben
 • אויסזאגן - Aussagen
 • אויפהענגען - Aufhängen
 • אויפלייגן - Auflegen
 • איבערטרייבן - Übertreiben
 • אויסרייסן - Ausreißern
 • אויסלייגן - Auslegen
 • איינטרעטן - Eintreten
 • אויפקלעבן - Aufkleben
 • אפרופן -Abrufen
 • אנצייכנען - Anzeichnen
 • ארבייטן - Arbeiten
 • איינשטעלן - Einstellen
 • אויסהאלטן - Aushalten
 • איינפלעכטן - Einflechten
 • אנזעצן - Ansetzen
 • אפרייסן - Abreißen
 • אויסשטעלן - Ausstellen
 • אנקומען - Ankommen
 • אויספירן - Ausführen
 • אויפוואקסן - Aufwachsen
 • אויסצייכנען - Auszeichnen
 • איבערפאלן - Überfallen
 • איינריכטן - Einrichten
 • אפשטרייטן - Abstreiten
 • אפמאכן - Abmachen
 • אויפטרעטן - Auftreten
 • איינשרייבן - Einschreiben
 • אויפרעגן -Aufrege
 • איבערקערן - Überkehren
 • אויסמאכן - Ausmachen
 • אויפריכטן - Aufrichten
 • אנלייטן - anleiten
 • אויפמאכן - Aufmachen
 • אויפצייכנען - Aufzeichnen
 • אויפגעבן - Aufgeben
 • אנמעלדן - Anmelden
 • אנרייסן - Anreißen
 • אויפהאלטן - Aufhalten
 • אויפדעקן - Aufdecken
 • איבערצייגן - Überzeigen
 • אויסברעכן - Ausbrechen
 • אנטראגן - Antragen
 • אפרעכענען - Abrechnen
 • אנפאנגען - Anfangen
 • אפשטעלן - Abstellen
 • ארויסלאזן - Herauslassen
 • אפגעבן - Abgeben
 • אקצעפטירן - Akzeptieren
 • אויסקומען - Auskommen
 • אויפווארעמען - Aufwärmen
 • אויסבעטן - Ausbetten
 • אויסזעהן - Aussehen
 • אנפילן - Anfüllen
 • אויסרעדן - Ausreden
 • אויסשפילן - Ausspielen
 • אויסרופן - Ausrufen
 • אויפנעמען - Aufnehmen
 • אטמען - Atmen
 • אנטדעקן - Entdecken
 • אויפקלערן - Aufklären
 • ארויסווארפן - Herauswerfen
 • אוועקווארפן - Wegwerfen
 • אנבליקן - Anblicken
 • אויסדרוקן - Ausdrücken
 • אננעמען - Annehmen
 • איינפירן - Einführen
 • אנפירן - Anführen
 • ארויסציען - Herausziehen
 • איבערלעבן - Überleben
 • איבערשפרינגן - Überspringen
 • אויסלאזן - Auslassen
 • אנקניפן - Anknüpfen
 • אויסשניידן - Ausschneiden
 • אויסרעכענען - Ausrechnen
 • אויפוועקן - Aufwachen
 • אויסשפארן - Aussperren
 • אויסלייזן - Auslösen
 • אפרעדן - Abreden
                                     

1. ב

 • באזייטיגן - Beseitigen
 • באקרוינען - Bekrönen
 • בלאזן - Blasen
 • בייטרעטן -Beitreten
 • בעטן - Bieten
 • באדעקן - Bedecken
 • באזירן - Basieren
 • בלייבן - Bleiben
 • באפעלקערן - Bevölkern
 • באארבעטן - Bearbeiten
 • באיינפלוסן - Beeinflussen
 • באצאלן - Bezahlen
 • באהינדערן - Behindern
 • באפאסן - Befassen
 • באשטעלן - Bestellen
 • באשליסן - Beschließen
 • באשטראפן - Bestrafen
 • באשעפטיגן - Beschäftigen
 • באצייכנען - Bezeichnen
 • באווייזן - Beweisen
 • בייגן - Beigen
 • באגלייטן - Begleiten
 • באדאנקן - Bedanken
 • באגראבן - Begraben
 • באגרייפן - Begreifen
 • ברענען - Brennen
 • באשולדיגן - beschuldigen
 • באשמוצן - Beschmutzen
 • באַרייען - Bereuen
 • באדראען - Bedrohen
 • בויען - Bauen
 • באלוינען - Belohnen
 • באשטימן - Bestimmen
 • באשווערן - Beschwören
 • באערדיגן - Beerdigen
 • בארואיגן - Beruhigen
 • באריכטן Berichtet
 • בליען - Blühen
 • באוועגן - Bewegen
 • ברעקלן - Bröckeln
 • באפרעגן - Befragen
 • באהויפטן - Behaupten
 • באגרוסן - Begrüßen
 • ביגלען - Bügeln
 • באנעמען - Benehmen
 • באזיגן - Besiegen
 • באטרעפן - Betreffen
 • ברעכן - Brechen
 • בלעטערן - Blättern
 • באזעצן - Besetzen
 • באזארגן - Besorgen
 • באפרייען - Befreien
 • באקוקן - Begucken
 • באזוכן - Besuchen
 • באצויבערן - Bezaubern
 • באקעמפן - Bekämpfen
 • ברויכן - Brauchen
 • באזידלען - Besiedeln
 • ברענגען - Bringen
 • באליידיגן - Beleidigen
 • באגעגענען - Begegnen
 • בילדן - Bilden
 • באקן - Backen
 • באפאערצוגן - Bevorzugen
 • באניצן - Benutzen
 • באפעלן - Befehlen
 • באזיצן - Besitzen
 • באווערבן - Bewerben
 • באשרייבן - Beschreiben
 • באיילן - Beeilen
 • בייסן - Beißen
 • בערשטן - Bersten
 • באדינען - Bedienen
 • באדויערן - Bedauern
 • באיינדרוקן - Beeindrucken
 • באטאנען - Betonen
 • בליצן - Blitzen
 • באדארפן - Bedarfen
 • באוויינען - Beweinen
 • בראטן - Braten
 • באדייטן - Bedeuten
 • באדן - Baden
                                     

2. ג

 • געניסן -Genießen
 • געהערן - Gehören
 • גראבן - Graben
 • געדולדן - Gedulden
 • געבן - Geben
 • גריסן - Grüßen
 • גרייפן - Greifen
 • געפעלן - Gefallen
 • געהאָרכן - Gehörchen
 • גלייבן - Glauben
 • גליטשן - Glitschen