★ המספיק - ארגאניזאציעס אין ישראל ..

די קלארע פאקטן

די קלאָרע פאַקטן איז א קונטרס אין א הארטע דעקל, געשריבן אין יודיש, ערשינען אום סיון תשנ"ה דורך עסקנים פון קהל יטב לב דסאטמאר אין קרית יואל, ארויסגעגעבן דורך קרית סענטער און געדרוקט ביי הוצאת פאר. דער קונטרס איז געווידמעט קלארצושטעלן די פאקטן איבער די טענות וואס מהאט געהאט קעגן דעם קרית יואל סקול דיסטריקט. עס אנטהאלט פערצן פרקים מסביר צו זיין וואס דער סקול דסטריקט איז, און א פופצנטער פרק וואו עס ווערט ערקלערט דער ציהל פון קרית סענטער - דער פארגייער פון המספיק. דער צוועקן פונעם קונטרס איז אפצושלאגן די טענות פון די אוסרים מיט דאקומענטן און ריכטיגע פאקטן. עס איז בשעתו ארומגעשיקט געווארן צו חרד ...

                                     

★ המספיק

המספיק איז געגרינדעט געווארן און עקזיסטירט היינט צו געבן פאר אינוואלידן די געלעגנהייט צו דערגרייכן די מערסטע פונקציעס וואס זיינען מעגלעך און די באקוועמסטע מדרגה פון לעבן. די ארבעט פון אנטוויקלען און ווירקלעך דערגרייכן די מאקסימום מעגלעכקייטן פון יעדער פערזאן ווערט אויסגעפירט דורך קוואליפיצירטע פראפעסיאנאלן.

"המספיק"איז א זעלבסטשטענדיקע נעץ פון פריוואטע נאן-פראפיט ארגאניזאציעס, אלע מיט די זעלבע מיסיע און ציל, וואס האבן א געמיינזאמע פינאנצירונג און טעכנישע הילף. די נאכפראגע אויף די סערוויסעס פון "המספיק"איז זייער הויך און די ארגאניזאציע זוכט דערפאר צו גרינדן אגענטורן אין וואס מער ארטאדאקסישע קהילות. היינט צו טאגס זענען פאראן "המספיק"אגענטורן אין ניו יארק און אין עטלעכע קאונטיס פון האדסאן טאל געגנט. יעדער "המספיק"אגענטור ווערט געפירט זעלבסטשטענדיק, אונטער דער פירונג פון ארטיקע דירעקטארן, וואס זיינען בדרך כלל עלטערן און אנערקענטע פערזענלעכקייטן וועלכע פארשטייען גוט די באדערפענישן פון אינוואלידן.

קינדער און דערוואקסענע מיט מומים באקומען א ברייטע ליסטע פון סערוויסעס און פראגראמען, סיי אין די אייגענע היימען און סיי אינדרויסן.

דער עקזעקטיוו דירעקטאר פון "המספיק"איז מאיר ווערטהיימער.

                                     
 • ד סאטמאר  ביקור חולים דראקלענד קאונטי  בת מלך  דור ישרים  דזשױנט  המספיק וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים  חסד ארגאניזאציע חברה שומרים 
 • ד סאטמאר  ביקור חולים דראקלענד קאונטי  בת מלך  דור ישרים  דזשױנט  המספיק וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים  חסד ארגאניזאציע חברה שומרים 
 • מאיר ווערטהיימער איז דער פארזיצר פון המספיק איינע פון די ווערטהיימער משפחה וואס זענען כלל טוער. חיים שלמה ווערטהיימער, מענדל ווערטהיימער און משה יוסל
 • ד סאטמאר  ביקור חולים דראקלענד קאונטי  בת מלך  דור ישרים  דזשױנט  המספיק וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים  חסד ארגאניזאציע חברה שומרים 
 • ד סאטמאר  ביקור חולים דראקלענד קאונטי  בת מלך  דור ישרים  דזשױנט  המספיק וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים  חסד ארגאניזאציע חברה שומרים 
 • ד סאטמאר  ביקור חולים דראקלענד קאונטי  בת מלך  דור ישרים  דזשױנט  המספיק וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים  חסד ארגאניזאציע חברה שומרים 
 • ד סאטמאר  ביקור חולים דראקלענד קאונטי  בת מלך  דור ישרים  דזשױנט  המספיק וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים  חסד ארגאניזאציע חברה שומרים 
 • ד סאטמאר  ביקור חולים דראקלענד קאונטי  בת מלך  דור ישרים  דזשױנט  המספיק וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים  חסד ארגאניזאציע חברה שומרים 
 • ד סאטמאר  ביקור חולים דראקלענד קאונטי  בת מלך  דור ישרים  דזשױנט  המספיק וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים  חסד ארגאניזאציע חברה שומרים 
 • ד סאטמאר  ביקור חולים דראקלענד קאונטי  בת מלך  דור ישרים  דזשױנט  המספיק וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים  חסד ארגאניזאציע חברה שומרים 
 • ד סאטמאר  ביקור חולים דראקלענד קאונטי  בת מלך  דור ישרים  דזשױנט  המספיק וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים  חסד ארגאניזאציע חברה שומרים 
                                     
 • ד סאטמאר  ביקור חולים דראקלענד קאונטי  בת מלך  דור ישרים  דזשױנט  המספיק וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים  חסד ארגאניזאציע חברה שומרים 
 • ד סאטמאר  ביקור חולים דראקלענד קאונטי  בת מלך  דור ישרים  דזשױנט  המספיק וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים  חסד ארגאניזאציע חברה שומרים 
 • פופצנטער פרק וואו עס ווערט ערקלערט דער ציהל פון קרית סענטער - דער פארגייער פון המספיק דער צוועקן פונעם קונטרס איז אפצושלאגן די טענות פון די אוסרים מיט דאקומענטן
 • וואס איז געווען די ארבעט פון ר אייזיק שניצלער, וואס ער גיט היינט ארויס די המספיק גאזעט און דער אידישער פלאם. אויך גיט ער לאנגע אפהאנדעלונגען פון די ברענעדיגע
 • ד סאטמאר  ביקור חולים דראקלענד קאונטי  בת מלך  דור ישרים  דזשױנט  המספיק וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים  חסד ארגאניזאציע חברה שומרים 
 • ד סאטמאר  ביקור חולים דראקלענד קאונטי  בת מלך  דור ישרים  דזשױנט  המספיק וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים  חסד ארגאניזאציע חברה שומרים 
 • ד סאטמאר  ביקור חולים דראקלענד קאונטי  בת מלך  דור ישרים  דזשױנט  המספיק וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים  חסד ארגאניזאציע חברה שומרים 
 • ד סאטמאר  ביקור חולים דראקלענד קאונטי  בת מלך  דור ישרים  דזשױנט  המספיק וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים  חסד ארגאניזאציע חברה שומרים 
 • ד סאטמאר  ביקור חולים דראקלענד קאונטי  בת מלך  דור ישרים  דזשױנט  המספיק וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים  חסד ארגאניזאציע חברה שומרים 
 • ד סאטמאר  ביקור חולים דראקלענד קאונטי  בת מלך  דור ישרים  דזשױנט  המספיק וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים  חסד ארגאניזאציע חברה שומרים 
 • ה תשל א המנהיג השלם - מאת הרב אברהם בן נתן כתב יד שמצא בסוריה המדריך המספיק אלמרשד אלכאפי - מאת הרב תנחום הירושלמי הודפס מכתב יד עם תרגום לעברית
 • געווען פון די גדולי הדור רבי אברהם בן הרמב ם, וואס האט פארפאסט דאס ספר המספיק לעובדי ה משנה תורה ביי מכון ממרא כפתור ופרח פ ה ע 12 ספר חרדים פס ה שלשלת
 • ד סאטמאר  ביקור חולים דראקלענד קאונטי  בת מלך  דור ישרים  דזשױנט  המספיק וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים  חסד ארגאניזאציע חברה שומרים 
                                     
 • ד סאטמאר  ביקור חולים דראקלענד קאונטי  בת מלך  דור ישרים  דזשױנט  המספיק וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים  חסד ארגאניזאציע חברה שומרים 
 • ד סאטמאר  ביקור חולים דראקלענד קאונטי  בת מלך  דור ישרים  דזשױנט  המספיק וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים  חסד ארגאניזאציע חברה שומרים 
 • ווערטהיימער, דעקן אויף דאקומענטן וויאזוי עמרם כהן האט געהאלפן אוועק גנבענן המספיק כל העולם כולו משיח יסטן פארלירן ביטער אין געריכט. סופרים געריכט ארדער
 • ווערטהיימער, דעקן אויף דאקומענטן וויאזוי עמרם כהן האט געהאלפן אוועק גנבענן המספיק כל העולם כולו משיח יסטן פארלירן ביטער אין געריכט. סופרים קאורט ארדער
 • דיסקרימינאציע פון שטאט ראט. לאקאל צייטונג ר מאיר ווערטהיימער אנפירער פון המספיק באשמוצט אין רעקארד אז ער מאכט צופיל געלט. רעקארד אונליין שטאט ווערטשאפט
 • דיסקרימינאציע פון שטאט ראט. לאקאל צייטונג ר מאיר ווערטהיימער אנפירער פון המספיק באשמוצט אין רעקארד אז ער מאכט צופיל געלט. רעקארד אונליין שטאט ווערטשאפט

Users also searched:

המספיק, ארגאניזאציעס אין ישראל. המספיק,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →