ⓘ פראכטשיף. א פֿראַכטשיף אדער לאַסטשיף איז א האנדלשיף וואָס טראגט פֿראַכט, סחורה און מאטעריאלן פון איין פארט צו א צווייטן. טויזנטער פֿראַכט טרעגערס קורסירן די ימע ..

                                     

ⓘ פראכטשיף

א פֿראַכטשיף אדער לאַסטשיף איז א האנדלשיף וואָס טראגט פֿראַכט, סחורה און מאטעריאלן פון איין פארט צו א צווייטן. טויזנטער פֿראַכט טרעגערס קורסירן די ימען און אקעאנען פון דער וועלט יעדע יאָר, און האַנדלען מיט דעם רוב פונעם אינטערנאציאנאלן האַנדל. געוויינלעך זענען פֿראַכטשיפֿן געבויט ספעציע פֿאַר דער דאזיגער אַרבעט, אָפטמאל פֿאַרזארגט מיט הייבמאשינען און אנדערע מעכאַניזמען כדי ארויפלאָדן און אויסלאָדן,און מען שאפט די שיפן אין אַלע גרייסן. הייַנט, זענען זיי כּמעט שטענדיק געבויט דורך געשווייסטן שטאָל, און מיט א פאָר אויסנאמען האָבן בכלל אַ ניצלעכן לעבן פון 25 ביז 30 יאָר.