ⓘ קוש. דאס אויסדרוקן ליבשאפט צו אן אנדערן מיטן געבן א קוש, צייגט אויף אן אינערליכע ליבשאפט, און נישט אן אויסערליכע. דאס אויסרוקן ליבשאפט דורך קושען, גילט אויך ביי ..

                                     

ⓘ קוש

דאס אויסדרוקן ליבשאפט צו אן אנדערן מיטן געבן א קוש, צייגט אויף אן אינערליכע ליבשאפט, און נישט אן אויסערליכע.

דאס אויסרוקן ליבשאפט דורך קושען, גילט אויך ביי הייליקע זאכן און צילן, ווי דאס קושן א ספר תורה, קושן די הענט פונעם אדמו"ר אדער רבי. ביי די קריסטן איז דאס קושן א צלם.

אין דער וועלט איז איינגעפירט ביי גוטע פריינט, זיך צו קושן אין פרייליכע מאמענטן.

עס זיינען דא פארשידענע סארטן קושעריי, א פראנצויזישע קוש, איז ווען צווי קושן זיך מויל צו מויל.