ⓘ זרע. די זרע איז א ווייסע פליסיקייט וואס קומט ארויס פון דעם איבר פון א זכר. זי אנטהאלט די ספערמע, די צעלן וואס קענען רעפראדוצירן. די רעפראדוקטיווער מעכאניזם, צום ..

                                     

ⓘ זרע

די זרע איז א ווייסע פליסיקייט וואס קומט ארויס פון דעם איבר פון א זכר. זי אנטהאלט די ספערמע, די צעלן וואס קענען רעפראדוצירן. די רעפראדוקטיווער מעכאניזם, צום שאפן נאך א ביאלאגישער דור, מיט די סאמע גענעטישע שטריכן פונעם פראדוצירער. א מענטש נעמט ארויס אין יעדן מעשה ארום 500 מליאן זרע קאמערן, און דאס קען זיין גענוג פאר די פולצאליגע קינדער - אויב מען וויל עס ניצן - למשל דורך א לאברעטארי.

דאקעגן די פרוי געבט נאר איין אוועריען - איי, פאר איינציגע ספערמען; דאס הייסט, אז יעדע איי פונעם פרוי קען פראדוצירן בלויז איינציגע קינדער נישט מער.

זומען אידיש דער קלענסטער צעל איז אין דער זרע פון א מאן.

זרע איז דא ביי פרוכט און גרינצייג צולייגך ווי ביי מענטשן און אנדערע באשעפענישן. די זומען איז דער סאמע פונדמענט פונעם רעפראדוקציע סיסטעם, אן די זומען קען קיין רעפראדוקציע נישט צושטאנד קומען.