ⓘ מסכת בבא קמא איז די ערשטע מסכתא פון סדר נזיקין אין משניות און האט 119 בלעטער אין בבלי. די מסכתא האנדלט ארום הלכות פון שעדיגען אנדערען אייגנטום. די מסכת איז די ע ..

                                     

ⓘ מסכת בבא קמא

מסכת בבא קמא איז די ערשטע מסכתא פון סדר נזיקין אין משניות און האט 119 בלעטער אין בבלי. די מסכתא האנדלט ארום הלכות פון שעדיגען אנדערען אייגנטום.

די מסכת איז די ערשטע פון 3 מסכתות וואס רעדן זיך פון שעדיגן יענעם זאכן, בענעמונג מיט יענעםס געלטער, און ווי אזוי אייגנטום ווערט באשטעטיגט, אלע 3 האבן זיי 10 פרקים.

די גמרא זאגט אז כולי נזיקין חדא מסכת הוא ד.ה. אלע דריי בבות: קמא, מציעא, און בתרא ווערט באטראכט ווי איין מסכתא.

                                     

1. נעמען פון די פרקים קאפיטלעך אין דער מסכתא

 • שור שנגח ד וה - אויב איינעםס אקס שטויסט 4 אדער 5 בהמות איינס נאכאנאנד. וואס טוט מען מיט דעם אקס.
 • הגוזל עצים - אויב איינער גנבעט רויע זאכן ווי האלץ און מאכט עפעס דערפון ווי למשל א בענקל, צו ער דארף באצאלן די בענקל אדער האלץ.
 • כיצד הרגל - רעדט ווי אזוי א מענטשנס בהמה ווען עס שעדיגט מאכט דעם בעל הבית באצאלן.
 • המניח - רעדט פון איינער וואס לייגט אראפ שטרויכלינגן אויפן וועג ווי מענטשן דארפן גיין, און א מענטש אדער זיינע זאכן ווערן געשעדיגט.
 • שור שנגח את הפרה - אויב א אקס שטויסט א שוואנגערדיגע קו צו מען דארף באצאלן פאר די נישט געבוירן קינד וואס ליגט אין די זייט טויט, און מען ווייסט נישט צו די שטויס האט דאס געטויעט.
 • הכונס - אויב איינער שפארט איין א סטאדע שעף און זיי גייען ארויס און מאכן שאדן.
 • הגוזל ומאכיל - אויב איינער גנבעט און די קינדער עסן דאס אויף.
 • החובל - אויב איינער מאכט איינעם בלוטען.
 • ארבעה אבות - רעדט בעיקר פון די הויפט וועגן ווי אזוי די תורה זאגט איינער קען שאדן מאכן א צווייטען.
 • מרובה - רעכנט אויס וואספארא שטארפן קומט אויס מער אפט.
                                     
 • מסכתות: מסכת בבא קמא מסכת בבא מציעא מסכת בבא בתרא מסכת סנהדרין מסכת מכות אויף יידיש רופט מען די מסכתא מלקות מסכת שבועות מסכת עבודה זרה מסכת עדיות מסכת אבות
 • די מיטלסטע פון די דריי בבא ס וואס מען רעדט פון דיני נזיקין: בבא קמא בבא מציעא און בבא בתרא. די מסכתא האט 10 פרקים. שנים אוחזין אלו מציאות המפקיד הזהב
 • טירן וואס מען רעדט פון דיני נזיקין: בבא קמא בבא בתרא און בבא מציעא. די מסכתא האט ווי אלע בבא ס 10 פרקים. בבא בתרא איז דער גרעסטער מסכתא אין ש ס לויט
 • טײל, און ת ולדות ת נאים ואמוראים פ ון הײמאן. מסכת עירובין ב מסכת עדיות ו און א נדערע ערטער מסכת בבא קמא ק ג דער דא זיקער א רטיקל נעמט א רײ ן דעם טעקסט
 • בבלי און נישט אין ירושלמי. די תוספתא פון מסכת כלים האט 25 פרקים צעטיילט אין בבא קמא בבא מציעא און בבא בתרא די מסכתא האנדלט ארום די טומאה פון אלע
 • די גויים האבן אויך פארדידענע מוסר וואס זיי פארשטייען, וויל די משנה זאגן אז מסכת אבות איז א קבלה מהר סיני פונקט ווי אלע אנדערע מסכתות. בבא קמא ל עמ א
 • רביצין מרים, טאכטער פון הרב משה גארודזינסקי און מנוחה טיקאטשינסקי דרכי מוסר מאמרי מוסר. פרי יעקב - על מסכת בבא קמא הלכות שעבוד, תל אביב תשל ו.
 • אויף מסכת שבת אויף ראש השנה יומא סוכה אויף ביצה תענית מועד קטן חגיגה אויף יבמות כתובות נדרים - תשס ב אויף נזיר סוטה אויף בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא
 • אבער נאר אויף די פאלגנדע מסכתות זענען געבליבן: מסכת ברכות ביצה נדרים נזיר סוטה בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא כתובות געווענליך צוטיילט אין צוויי בענדער