ⓘ ברכה. צו מיינט איר גריסן אדער ברכת המזון אדער מסכת ברכות? ברכה מיינט בענטשן און דאנקען און לױבן גאט. רעליגיעזע אידן זאגן א ברכה צו דאנקן גאט וואס ער האט שענקט א ..

                                     

ⓘ ברכה

צו מיינט איר גריסן אדער ברכת המזון אדער מסכת ברכות?

ברכה מיינט בענטשן און דאנקען און לױבן גאט. רעליגיעזע אידן זאגן א ברכה צו דאנקן גאט וואס ער האט שענקט אזויפיל גוטס. עס איז א פליכט צו מאכן 100 ברכות יעדן איינציגן טאג צו זיין פארטאן דורכאויס אין דעם געפיל. די עטאבאלירטע מאה ברכות זענען ווי פאלגענד דערווײַל נישט אין סדר פאר די:

 • גיין,
 • פוס
 • תורה
 • נאכט,
 • ברויט
 • עסן,
 • שלאף,
 • אויפשטיין,
 • פרייהייט,
 • אויגן,
 • פרוכט
 • מזונות
 • ברכת המזון
 • קליידונג,
 • וועלט
 • גרינצייג
 • זון,
 • שמעקן,
 • ארויסגיין,
 • כוח
 • ליכטיגקייט,
 • שטיין,
 • דעת,
 • ערד,
 • וויין
                                     

1. ברכת המצוות

איידער מען שטעלט זיך טון א מצווה מאכט מען א ברכה:

 • ציצית: ברוך אתה ד אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית
 • בדיקת חמץ: ברוך אתה ד אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ
 • תקיעת שופר: ברוך אתה ד אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לשמוע קול שופר
 • ספירת העומר: ברוך אתה ד אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר
 • ליינען די מגילה: ברוך אתה ד אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה
 • תפילין: ברוך אתה ד אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין
 • צינדן חנוכה ליכט: ברוך אתה ד אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה
 • ארבעה מינים: ברוך אתה ד אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב